Jak ubiegać się o patent europejski?

Strona główna / Blog / Własność intelektualna / Jak ubiegać się o patent europejski?

Europejskie zgłoszenie patentowe is zgłoszenie patentowe składane w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) w celu uzyskania ochrony wynalazku w jednym lub kilku krajach Europy. Zgłoszenia patentowego można dokonać on-line za pośrednictwem strony internetowej EPO lub bezpośrednio w Europejskim Urzędzie Patentowym, którego siedziba mieści się w Monachium. Ochrona można szukać dla wielu krajów będących częścią Konwencji o patencie europejskim (EPC).  

Spis treści

Zasługi An Zgłoszenie patentowe UE

Zaletą korzystania z EPO jest to, że w w ramach jednego zgłoszenia patentowego możliwe jest uzyskanie ochrony patentowej w wielu krajach wchodzących w skład EPC. Obecnie do EPC należy łącznie 38 państw członkowskich. Zgłaszający może wybrać jak najwięcej krajów spośród 38 państw członkowskich, aby uzyskać ochronę dla swojego wynalazku. Więc, łatwiej jest uniknąć śledzenia postępowań patentowych w każdym z wybranych krajów z osobna, ponieważ zgłaszający będzie miał do czynienia z EPO wyłącznie bezpośrednio w ramach pojedynczego zgłoszenia patentowego.  

Pomaga to również w uniknięciu ręcznego poszukiwania przedstawiciela w każdym z wybranych krajów i zmniejsza koszty, jeśli ochroną patentową objętych jest wiele krajów. Składając wniosek w EPO, zmniejsza się wiele kosztów pośrednich, planując jednocześnie rozszerzenie ochrony na wiele krajów w Europie. 

Etapy zdobywania an Patent UE 

Złożenie wniosku patentowego:

Pierwszym etapem ubiegania się o patent na wynalazek jest złożenie wniosku patentowego na ten wynalazek. Aby uzyskać patent UE, istnieją trzy sposoby złożenia wniosku patentowego. Pierwszym sposobem jest złożyć wniosek w dowolnym kraju (będącym częścią Konwencji paryskiej) i zastrzeżeniem daty pierwszeństwa tego kraju oraz przejść do fazy krajowej składając wniosek w EPO (w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszeństwa) i zastrzeżenie pierwszeństwa z poprzedniego kraju złożonego. 

Drugi sposób polega na tym, że nie zastrzegamy sobie żadnego pierwszeństwa, która bezpośrednio składa wniosek w EPO. Data pierwszeństwa niniejszego zgłoszenia będzie taka sama, jak data złożenia odpowiedniego zgłoszenia.  

Trzeci sposób to filet zgłoszenie w drodze PCT, gdzie najpierw dokonuje się zgłoszenia międzynarodowego (w WIPO), a następnie zgłoszenia w EPO (w ciągu 31 miesięcy od dnia dokonania międzynarodowego zgłoszenia patentowego). Zgłoszenia te mogą również zastrzegać sobie pierwszeństwo bezpośrednio ze złożonych wcześniej międzynarodowych zgłoszeń patentowych (zgłoszeń PCT). 

Oprócz tych trzech sposobów zgłaszający może bezpośrednio złożyć wniosek patentowy w odpowiednim krajowym urzędzie ds. fazy, a nie w EPO. Wnioski te mogą zastrzegać pierwszeństwo z innych krajów (pierwszy sposób, tj. kraje będące częścią konwencji paryskiej, a wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszeństwa). Jednakże zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli wnioskodawca podąża ścieżką PCT, może wejść do fazy krajowej UE wyłącznie za pośrednictwem EPO. Wnioskodawca nie może oddzielnie podchodzić do konkretnego kraju europejskiego, korzystając z trasy PCT. 

Jak wyjaśniono powyżej, wniosek o patent UE można złożyć w EPO na trzy możliwe sposoby. Składając wniosek w EPO, wnioskodawca musi złóż go w dowolnym z języków urzędowych, czyli angielskim, francuskim i niemieckim. W przypadku zgłoszenia w innych językach regionalnych, wraz ze zgłoszeniem patentowym należy przedłożyć przetłumaczone kopie wynalazku na jeden z języków urzędowych.  

Wraz z wnioskiem o uwzględnienie zgłoszenia, opisem wynalazku, tłumaczeniami, innymi formularzami procesowymi i niezbędnymi opłatami, zgłoszenie patentu UE można złożyć w EPO. Po dokonaniu zgłoszenia generowany jest numer zgłoszenia, a przy upływie czasu ochrony patentowej uwzględniana jest data zgłoszenia/wcześniejsza data pierwszeństwa (czyli 20 lat od daty zgłoszenia/wcześniejszej daty pierwszeństwa). Każdy, kto ma miejsce zamieszkania w Europie lub ma przedstawiciela prawnego w Europie, może złożyć wniosek patentowy w EPO. 

Publikowanie i badanie aplikacji 

Jeżeli zgłoszenie patentowe jest bezpośrednim europejskim zgłoszeniem patentowym, jest ono z reguły publikowane po 18 miesiącach, a jeżeli jest zgłoszeniem PCT, może zostać opublikowane po z góry określonym czasie. Niezwłocznie po złożeniu wniosku EPO przeprowadza wstępne poszukiwania, opierając się przede wszystkim na zastrzeżeniach wynalazku (choć w razie potrzeby uwzględnia się także opis i rysunki) i sporządza protokół poszukiwań o nazwie: Raport z poszukiwań europejskich, który obejmuje najważniejsze stany techniki w dziedzinie wynalazku. Niniejszy raport z poszukiwań jest także publikowany wraz ze zgłoszeniem patentowym UE na stronie internetowej EPO. Wraz z raportem wyszukiwania, dotychczasowy Ekspert wydaje także opinię z poszukiwań, która nie jest opinią wiążącą i zawiera informację o możliwości lub prawdopodobieństwie uzyskania grantu na zgłoszony wynalazek. Ta opinia z wyszukiwania nie jest publikowana w momencie publikacji aplikacji, ale jest dostępna w późniejszym terminie na stronie internetowej.  

Pozytywna opinia z poszukiwań wskazuje na większe prawdopodobieństwo przyznania patentu na wynalazek, a negatywna opinia z poszukiwań wskazuje, że w dziedzinie wynalazku istnieje wiele bliższych stanów techniki. Na podstawie opinii z przeszukania wnioskodawca może podjąć decyzję o kontynuowaniu badania lub o wycofaniu wniosku. Ta opinia z poszukiwania jest bardzo przydatna w kontekście obniżania kosztów wynalazków, które zmniejszają szanse na uzyskanie dotacji. Ponieważ jednak opinia z poszukiwania nie ma charakteru wiążącego, ostateczna decyzja zgłaszającego o kontynuowaniu postępowania patentowego jest ostateczna. 

Po opublikowaniu raportu z poszukiwań, wnioskodawca ma obowiązek w ciągu sześciu miesięcy odpowiedzieć, czy wyraża zgodę na badanie merytoryczne. Ponadto w tym terminie zgłaszający musi wybrać, w których wyznaczonych krajach chce uzyskać ochronę wynalazku.  

W trakcie badania ekspert może zgłosić zastrzeżenia, jeżeli wynalazek nie spełnia kryteriów zdolności patentowej lub zgłaszający nie spełnia wymogów proceduralnych lub prawnych. Jeżeli zgłaszający przezwycięży wszystkie zastrzeżenia, wprowadzając niezbędne poprawki i argumenty, a także dostosowując się do pozostałych wymogów, jeżeli egzaminator uzna to za zadowalające, rzeczoznawca może rekomendować do przyznania, a informacja ta jest publikowana w Europejskim Biuletynie Patentowym. 

Dotacja i walidacja aplikacji 

Po opublikowaniu informacji o dotacji w Europejskim Biuletynie Patentowym, oficjalnie istnieje dziewięciomiesięczny okres, w którym każda zainteresowana strona może wnieść sprzeciw, podając powody, dla których patent nie powinien zostać przyznany na wynalazek. Jeżeli w tym terminie nie zostanie zgłoszony sprzeciw, unieważnienia patentu można dokonać wyłącznie w odpowiednich krajowych urzędach ds. fazy, a nie w EPO.  

Ponadto, po rozpatrzeniu wniosku, jest to po prostu pakiet wielu aplikacji dla wielu krajów. Wniosek musi zostać nie tylko rozpatrzony pozytywnie, ale także zatwierdzony w odpowiednich urzędach ds. fazy krajowej. Walidacja udzielonego patentu polega na przestrzeganiu krajowego prawa patentowego odpowiednich urzędów patentowych przedłożenie przetłumaczonych kopii i uiszczenie odpowiednich opłat. 

Utrzymanie patentu

Po dotacji, patenty muszą być utrzymywane poprzez regularne uiszczanie opłat za przedłużenie i monitorowane w odpowiednich krajowych urzędach ds. fazy. Nieuiszczenie opłat eksploatacyjnych może spowodować rezygnację ze zgłoszenia patentowego w danym kraju (nie dotyczy pozostałych wskazanych krajów). Aby zmniejszyć obciążenie związane z indywidualnymi działaniami następczymi, ww zgłaszający może również ubiegać się o patent jednolity po uzyskaniu patentu. Jednolity patent pozwala uzyskać ochronę aż w 25 państwach członkowskich UE wchodzących w skład EPC.   

Dzięki jednolitemu patentowi, pojedynczemu zgłoszeniu (bez wielokrotnych tłumaczeń), jednej opłacie za utrzymanie (w oparciu o liczbę wyznaczonych krajów) i jednemu przedstawicielowi prawnemu (nie ma wymogu przedstawiciela regionalnego w każdym biurze fazy krajowej w przypadku wyznaczony kraj) i całe postępowanie może być prowadzone w samym EPO. A zatem, zgłoszenie patentowe UE to pojedyncze zgłoszenie patentowe, które może uzyskać ochronę w wielu krajach. 

O TTC

Nieustannie dostrzegamy wartość nowych technologii wdrażanych przez naszą wykwalifikowaną załogę kierowniczą z doświadczeniem przypominającym naszych profesjonalistów. Podobnie jak profesjonaliści z zakresu własności intelektualnej, których wspieramy, nasz głód rozwoju nigdy się nie kończy. IMPROWIZUJEMY, ADAPTUJEMY i WDRAŻAMY w sposób strategiczny.

Konsultanci TT oferuje szereg wydajnych, wysokiej jakości rozwiązań do zarządzania własnością intelektualną, począwszy od

i wiele więcej. Dostarczamy rozwiązania pod klucz zarówno kancelariom prawnym, jak i korporacjom wielu branż.

Skontaktuj się z nami
Udostępnij artykuł

Kategorie

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  popup

  ODBLOKUJ MOC

  Twojego Pomysły

  Podnieś swoją wiedzę patentową
  Ekskluzywne spostrzeżenia czekają na Ciebie w naszym biuletynie

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy