Jak ubiegać się o patent w Szwajcarii

Home / Blog / Własność intelektualna / Jak ubiegać się o patent w Szwajcarii

Szwajcaria jest śródlądowym krajem europejskim. Leży na styku Europy Zachodniej, Środkowej i Południowej. Szwajcaria dąży do swojego bogactwa i dobrobytu, intensywnie inwestując w badania naukowe na rzecz innowacji. 

Spis treści

Kluczowe dane O nas Szwajcaria 

Indeksowanie Ranking/Wartość
Globalny wskaźnik innowacji
1st Place
Światowy Ranking Talentów
1st Place
Ochrona IP
3rd Place
Inwestycje w B+R
22.9 miliarda CHF

Dane w powyższej tabeli pochodzą z analizy przeprowadzonej przez WEF; IMD; WIPO; Federalny Urząd Statystyczny za rok 2020

Szwajcaria jest siedzibą renomowanych instytutów badawczych i uniwersytetów (ETH Zurich i EPFL), co stwarza idealne warunki do ochrony i wykorzystania nowych innowacji. Dzięki takiemu ekosystemowi zajmuje także czołowe miejsca pod względem liczby publikacji w czasopismach międzynarodowych. Szwajcaria zajmuje czołowe miejsce w obszarach badań i innowacji związanych ze zdrowiem i biotechnologią. 

Aby wspierać taki ekosystem, który jest bogaty, konieczna jest innowacja, silny system patentowy jest koniecznością i rzeczywiście Szwajcaria ma jeden z najlepszych systemów patentowych chroniących swoje innowacje w tej konkurencyjnej atmosferze. 

Historia prawa patentowego w Szwajcarii

Szwajcaria, egzekwować to pierwsze krajowe prawo patentowe z roku 1888, ale w ograniczonym zakresie. Prawo chroniło jedynie wynalazki, które można było przedstawić za pomocą modeli mechanicznych. 

Jednak z biegiem czasu i dalszymi zmianami w konstytucji, system patentowy w kraju ostatecznie się zmienił. Następujące traktaty odgrywają ważną rolę w zapewnieniu solidności szwajcarskiego systemu patentowego poprzez maksymalizację jego zakresu w celu ochrony innowacji: 

 • Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z 1883 r 
 • Porozumienie WTO w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej z 1994 r 
 • Traktat o współpracy patentowej 1970 
 • Konwencja o patencie europejskim z 1973 r. (EPC) 

Zgromadzenie Federalne Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie artykułu 122 Konstytucji Federalnej uchwaliło 25 czerwca 1954 roku ustawę o patentach PatA, która weszła w życie 1 stycznia 1956 roku. 

System patentowy w Szwajcarii

 1. Szwajcarskie patenty krajowe w Szwajcarii podlegają przepisom Federalny Instytut Własności Intelektualnej (IPI) 
 2. Federalny Instytut Własności Intelektualnej (IPI) prowadzi rejestr szwajcarskich patentów krajowych i szwajcarskich części patentów europejskich 
 3. Szwajcarskie patenty krajowe są udzielane bez sprawdzania przez IPI, czy wynalazek jest nowy i wynalazczy w świetle stanu techniki 
 4. Szwajcaria jest członkiem Europejskiej Konwencji Patentowej; nie jest członkiem Unii Europejskiej (UE) 
 5. Szwajcaria nie stosuje jednolitego systemu patentowego UE 
 6. Szwajcarskie krajowe zgłoszenia patentowe nie mają zdolności patentowej, jeśli zostaną uznane za oczywiste w odniesieniu do stanu techniki (art. 7 ust. 2 Federalna ustawa o patentach na wynalazki) 
 7. Najnowsza nowelizacja szwajcarskiej ustawy patentowej. 14 października 2020 r. Szwajcarska Rada Federalna opublikowała wstępny projekt poprawionej wersji szwajcarskiej ustawy patentowej. Najważniejsze zmiany wprowadzone w ramach nowelizacji przedstawiają się następująco: 
 • Pełne postępowanie w zakresie badania patentów obejmujące badanie nowości i poziomu wynalazczego 
 • Wprowadzenie nowego wzoru użytkowego (bez rozpoznania merytorycznego i na okres 10 lat) 
 • Postępowania sprzeciwowe po udzieleniu patentu, które obejmują także rzekomy brak nowości i poziomu wynalazczego

Procedura/proces składania wniosków patentowych w Szwajcarii

Kto może złożyć wniosek patentowy?

 • Każdy, kto ma pomysł lub innowacyjne rozwiązanie problemu 
 • Zgłoszenie patentowe przysługuje osobie będącej twórcą wynalazku, jego następcą prawnym lub osobą trzecią będącą właścicielem wynalazku. 
 • Wielu wynalazców wspólnie dokonało wynalazku, przysługuje im także prawo do wspólnego zgłoszenia patentowego 
 • Dwóch lub więcej wynalazców dokonało wynalazku niezależnie od siebie, prawo do patentu ma osoba, która jako pierwsza złoży wniosek patentowy w Szwajcarii lub której zgłoszenie ma najwcześniejszą datę pierwszeństwa 

Jak złożyć wniosek patentowy

Sporządź projekt zgłoszenia patentowego, który zawiera następujące szczegóły: 

 1. Pisemny opis wynalazku, który ujawnia proces/procedurę jego funkcjonowania lub działania
 2. Odpowiednie rysunki/schematy blokowe/schematy blokowe, jeśli są wymagane
 3. Zastrzeżenia wynalazku określające wynalazczość/oczywistość i nowość wynalazku
 4. Streszczenie przedstawiające krótko wynalazek

Ponadto IPI zapewnia 3 miesiące więcej na złożenie kompletnego wniosku patentowego, który może zawierać dodatkowe zastrzeżenia/udoskonalenia w opisie/dodatkowe rysunki/poprawki w streszczeniu. 

 1. Złóż przygotowany wniosek patentowy do Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Własności Intelektualnej 
 2. Prześlij formularze, takie jak wniosek o patent szwajcarski/Liechtenstein i oznaczenie wynalazcy 
 3. Zgłoszenia do IPI można dokonać drogą internetową, za pomocą szwajcarskiego systemu pocztowego/faksu lub poprzez fizyczną dostawę do biura IPI 
 • Na tym etapie urząd patentowy (IPI) rozpatrzy wniosek patentowy złożony przez zgłaszającego/wynalazcę.  
 • Zgłaszający/wynalazca otrzymuje zaświadczenie o dokonaniu zgłoszenia zawierające oficjalną datę zgłoszenia i numer zgłoszenia, jeżeli spełnione są kryteria dotyczące daty zgłoszenia. W przeciwnym wypadku złożony wniosek stanowi zwrot, podając przyczyny zwrotu. 
 • Na złożenie wniosku patentowego na arenie międzynarodowej przewidziano 12-miesięczny okres, stosując oficjalną datę zgłoszenia, tj. datę pierwszeństwa.  
 • Biuro patentowe IPI wydaje również formularz zamówienia umożliwiający opcjonalne przeszukanie stanu techniki w przypadku szwajcarskiego zgłoszenia patentowego. 
 • Dokument wyszukiwania stanu techniki obejmuje odpowiednie dziedziny i umożliwia zgłaszającemu/wynalazcy ocenę nowości i poziomu wynalazczego wynalazku. 
 • W tej fazie biuro IPI sprawdza, czy zgłoszenie patentowe jest zgodne i zgodne z wymogami legislacyjnymi prawa patentowego. 
 • Jeżeli w złożonym zgłoszeniu patentowym występują braki/pułapki, wówczas biuro IPI daje zgłaszającemu/wynalazcy czas na ich sprostowanie/zmodyfikowanie/poprawkę lub na dostarczenie wszelkich brakujących informacji w określonym terminie.  
 • Jeżeli braki/pułapki zostaną usunięte/zmodyfikowane/poprawione w określonym terminie, zgłoszenie patentowe przechodzi do kolejnego etapu, w przeciwnym razie zostaje odrzucone. 
 • Zgłoszenie patentowe publikuje się w terminie 18 miesięcy od daty zgłoszenia (lub po najwcześniejszej dacie pierwszeństwa). 
 • Zgłoszenie patentowe jest dostępne online na oficjalnym portalu internetowym IPI @ www.swissreg.ch 
 • Jeżeli ukończony zostanie także raport z wyszukiwania według stanu techniki, zostanie on wraz z nim opublikowany. 
 • Na tym etapie eksperci patentowi w biurze IPI szczegółowo analizują zastrzeżenia techniczne złożonego zgłoszenia patentowego. 
 • Ma to na celu sprawdzenie, czy złożone zgłoszenie patentowe spełnia wymogi prawne dotyczące patentu (patrz Wytyczne dotyczące badania merytorycznego).  
 • Biuro IPI nie bada pod kątem nowości ani poziomu wynalazczego, dlatego też zaleca złożenie wniosku o przeszukanie stanu techniki w przypadku szwajcarskiego zgłoszenia patentowego na etapie/etapie wstępnego badania. 
 • Po zakończeniu wszystkich powyższych etapów/faz zgłaszający/wynalazca zostaje powiadomiony przez urząd IPI o zakończeniu rozpatrywania wniosku patentowego.  
 • W dniu publikacji patentu zgłaszający/wynalazca otrzyma kopię wydrukowanego dokumentu patentowego oraz certyfikat.  
 • Udzielony patent zostaje wpisany do szwajcarskiego rejestru patentów, a dokument patentowy publikowany jest on-line na oficjalnym portalu internetowym IPI @ www.swissreg.ch. 

Schemat przepływu

Jak ubiegać się o patent w Szwajcarii 1

Referencje

O TTC

Nieustannie dostrzegamy wartość nowych technologii wdrażanych przez naszą wykwalifikowaną załogę kierowniczą z doświadczeniem przypominającym naszych profesjonalistów. Podobnie jak profesjonaliści z zakresu własności intelektualnej, których wspieramy, nasz głód rozwoju nigdy się nie kończy. IMPROWIZUJEMY, ADAPTUJEMY i WDRAŻAMY w sposób strategiczny.

Konsultanci TT oferuje szereg wydajnych, wysokiej jakości rozwiązań do zarządzania własnością intelektualną, począwszy od

i wiele więcej. Dostarczamy rozwiązania pod klucz zarówno kancelariom prawnym, jak i korporacjom wielu branż.

Skontaktuj się z nami
Udostępnij artykuł

Kategorie

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  popup

  ODBLOKUJ MOC

  Twojego Pomysły

  Podnieś swoją wiedzę patentową
  Ekskluzywne spostrzeżenia czekają na Ciebie w naszym biuletynie

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy