Identyfikacja podstaw nieważności patentu: 8 pułapek ze stanu techniki

Home / Blog / Własność intelektualna / Identyfikacja podstaw nieważności patentu: 8 pułapek ze stanu techniki

A poszukiwanie nieważności patentu to badanie stanu techniki dotyczące udzielonego patentu w celu unieważnienia zastrzeżeń patentu (zwanego także patentem przedmiotowym) ze względu na nowość, oczywistość i/lub poziom wynalazczy. Wyszukiwania te prowadzone są w celu zidentyfikowania odpowiedniej literatury patentowej i niepatentowej to są zgodnie z zastrzeżeniami przedmiotowego patentu i są zazwyczaj pomijane przez egzaminatora podczas badania.   

Spis treści

Kiedy przeprowadza się wyszukiwanie pod kątem nieważności?

Przeprowadzane jest wyszukiwanie nieważności w następujących scenariuszach: 

Kiedy tatawłaściciel namiotu (powód) wnosi pozew o naruszenie przeciwko An domniemany sprawca naruszenia (Oskarżony) w dotychczasowy sąd za nieuprawnione/ nielicencjonowany/ u nas nielegalniee of jego opatentowanego wynalazku, pozwany ucieka się do poszukiwania nieważności, aby unieważnić roszczenia. Gdy udzielenie patentu zostanie uznane za nieważne, nie będzie żadnego procesu o naruszenie.  

Wyszukiwanie ważności może być wyszukiwane przez a posiadaczowi patentu możliwość sprawdzenia zasadności roszczeń przed pozwaniem domniemanego sprawcy naruszenia. Jeżeli w trakcie poszukiwań nie zostanie zidentyfikowany zadowalający stan techniki, przyjmuje się, że zastrzeżenia przedmiotowego patentu są nowe, nieoczywiste i posiadają poziom wynalazczy. Daje to właścicielowi patentu pewność, że może wnieść sprawę przeciwko potencjalnym sprawcom naruszenia.  

Wyszukiwanie ważności można przeprowadzić w imieniu potencjalnego licencjodawcy zainteresowanego licencjonowaniem an wynalazek. Zainteresowana strona (licencjodawca) potrzebowałaby licencji od właściciela patentu na produkcję lub sprzedaż ujawnianych produktów by zastrzegany wynalazek. Dlatego też potencjalny licencjodawca, zanim zainwestuje ogromną ilość czasu i ilość czasu w proces lub licencjonowanie, zwraca się o sprawdzenie ważności. Pomaga to licencjodawcy w określeniu siły portfela patentu/patentów wynalazcy/cesjonariusza, na którego będą udzielać licencji.  

Kiedy a firma1 jest zainteresowana przejęciem a spółka2 w celu przejęcia portfela własności intelektualnej będącego własnością spółki2; firma1 zwraca się z prośbą o wycenę patentów i sprawdzenie ważności portfela patentów w celu określenia siły patentów firmy2. Patent posiadający ważne zastrzeżenia zwiększa wartość patentu.   

Identyfikacja podstaw nieważności patentu

Podczas poszukiwania nieważności należy zidentyfikować następujące podstawy:  

 1. Obecność opublikowanego stanu techniki lub publicznego wykorzystania lub sprzedaży opatentowanej technologii, produktu, procesu lub usługi przed najwcześniejszą datą pierwszeństwa danego patentu. Oznacza to, że wynalazek nie był od początku nowatorski i został przyznany niesłusznie. 
 2. Niewystarczająca lub brakująca specyfikacja patentu, która nie umożliwiałaby/nie wspierała w pełni zastrzeżonej kwestii. 
 3. Odrzucenia (na przykład w Stanach Zjednoczonych: odrzucenia 35 US Code 101, 102, 103) dokonane podczas badania przedmiotowego patentu przez egzaminatora i podlegają przeglądowi przez Komisję ds. prób patentowych i odwołań (PTAB). 
 4. Sprzeciwy/ Postępowanie sprzeciwowe stron trzecich zainteresowanych ponownym rozpatrzeniem w trakcie przeglądu patentu przed udzieleniem/po udzieleniu patentu. 
 5. Przegląd inter partes (IPR) w celu podważenia zastrzeżeń wydanego patentu, w którym zainteresowana strona jest całkowicie zaangażowana w postępowanie. 

Typowe pułapki ze stanu techniki

Niewłaściwe zrozumienie nowości

Przy przeprowadzaniu poszukiwania nieważności bardzo ważne jest prawidłowe zrozumienie nowości patentu oraz tego, czym niniejszy wynalazek różni się od tła, jakie zmiany wprowadzono i jakie są skutki tych zmian. Nieprawidłowe zrozumienie nowości skutkuje analizowaniem i umieszczaniem na krótkiej liście błędnych odniesień, które mogłyby odbiegać od wynalazku. Dla prawidłowego zrozumienia nowości należy dokonać dokładnej analizy historii akt i uważnie przeczytać argumenty pomiędzy egzaminatorem a zgłaszającym. Ponadto egzaminator podaje także przyczynę uwzględnienia roszczeń. 

Historia plików dotycząca patentów różnych krajów jest publicznie dostępna i można uzyskać do niej dostęp w odpowiednich witrynach rejestrowych tych krajów. Na przykład w przypadku patentu amerykańskiego – Centrum patentowe USPTO, dla patentu EP – Rejestr EPOI tak dalej. 

Błędna interpretacja roszczenia

Przed rozpoczęciem wyszukiwania nieważności osoba wyszukująca musi to zrobić świadomi ograniczeń roszczeń i wymagania. Bardzo ważne jest przeczytanie pozwu w świetle specyfikacje umożliwiające właściwe zrozumienie różne możliwości, które określają różne przykłady wykonania. Niezrozumienie języka roszczeń często prowadzi do błędnego wyszukiwania stanu techniki. 

Ustalenie ostatecznej daty poszukiwań

Ogólnie rzecz biorąc, w przypadkach poszukiwania unieważnienia, datę pierwszeństwa przedmiotowego patentu uważa się za datę graniczną wyszukiwania przy pierwszym uruchomieniu. Jest to jednak niewłaściwa praktyka i może stworzyć problem, jeśli przeoczy się odpowiednie stany techniki ze względu na nieprawidłową datę graniczną. 

W większości przypadków klient żąda najwcześniejszej daty pierwszeństwa/najwcześniejszej daty zgłoszenia jako ostatecznej. Nie jest to jednak prawdą na przykład wtedy, gdy przedmiotowy patent stanowi częściową kontynuację zgłoszenia macierzystego. W takim przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo, że do specyfikacji została dodana nowa sprawa i została zgłoszona. Zatem zamiast najwcześniejszej daty pierwszeństwa data zgłoszenia tej sprawy staje się datą końcową wyszukiwania dla tej nowo zgłoszonej sprawy. 

Co więcej, w różnych jurysdykcjach obowiązują różne przepisy dotyczące kryteriów daty unieważnienia patentu. 

Koncentrując się wyłącznie na literaturze patentowej

Czasami osoba wyszukująca koncentruje się głównie na wyszukiwaniu stanu techniki jedynie w bazach patentowych i nie zwraca uwagi na literaturę niepatentową, która w innym przypadku mogłaby być bardzo pomocna. Może to prowadzić do pominięcia odpowiednich stanu techniki, ponieważ:  

 1. Wyszukujący mógł przeoczyć NPL, taki jak czasopismo, biała księga, artykuł badawczy, praca dyplomowa, rozprawa doktorska, książki, blogi itp. 
 2. Osoba wyszukująca mogła przeoczyć odpowiednie produkty lub instrukcje obsługi produktów istniejące przed datą końcową wyszukiwania. 
 3. Wyszukiwarka nie zwracała uwagi na wyszukiwanie standardów uwzględniające standardy technologiczne z różnych SSO, takich jak IEEE, ETSI, 3GPP, ANSI, Qi, TIA, ISO i inne. 

Dzieje się tak dlatego, że bazy danych patentowych, takie jak Questel Orbit, Patsnap, XLSCOUT itp., są bardzo dobrze utrzymane, a utworzenie ustrukturyzowanego zapytania w bazie danych patentowych może być łatwiejsze w porównaniu z bazami danych niepatentowymi. Co więcej, bazy patentowe zapewniają wysokiej jakości filtry, takie jak kryteria dat, kod kraju, wyszukiwanie w oparciu o klasyfikację, wyszukiwanie w oparciu o cesjonariusza itp. Co więcej, istnieje wiele publikacji, które nie są dostępne w Internecie, a w celu zidentyfikowania takich stanu techniki należy skorzystać z literatury drukowanej. należy analizować, uzyskując dostęp do bibliotek fizycznych. 

Aby uniknąć tego problemu, w ramach projektu XLSCOUT opracowano narzędzie do wyszukiwania literatury niepatentowej oparte na sztucznej inteligencji i NLP, a także standardowe narzędzie wyszukiwania, które zapewnia użytkownikowi listę potencjalnych, niepatentowych wcześniejszych rozwiązań. 

Identyfikacja podstaw nieważności patentu – 8 pułapek ze stanu techniki

Szukasz tylko 102(b) Prior Arts!

Dzieło sztuki uważa się za ważny stan techniki zgodnie z amerykańskim prawem patentowym 102(b), jeśli zostało opublikowane na rok przed najwcześniejszą datą zgłoszenia przedmiotowego patentu. Ten rodzaj stanu techniki jest uważany za najsilniejszy w sądzie, jeśli sztuka ujawnia wszystkie elementy zastrzeżonego wynalazku będącego przedmiotem patentu. 

Jednakże taka sztuka może być czasami trudna do zidentyfikowania ze względu na roczną przerwę. Zatem chcąc zidentyfikować stan techniki określony w art. 102(b), osoba wyszukująca może pominąć lepsze dziedziny objęte art. 102(a) lub 102(e). Ponadto osoba wyszukująca musi pamiętać, że można połączyć dwa lub więcej odniesień i wykorzystać je w celu udowodnienia nieważności zgłaszanej kwestii w ramach oczywistości (103). 

Wyszukujący powinien wybrać mieszankę odniesień do stanu techniki, obejmującą wszystkie aspekty zastrzeżenia, niezależnie lub w połączeniu z innymi odniesieniami. 

Niestosowanie odpowiednich odmian słów kluczowych

Specyfikacja patentu lub zgłoszenia patentowego zazwyczaj wykorzystuje bardzo ograniczone odmiany słowa kluczowego. Na przykład jeden wynalazca używa terminu kamera do określenia urządzenia zdolnego do przechwytywania multimediów, podczas gdy inny wynalazca może użyć terminu kamera, kamera wideo, ICD itp. do określenia podobnego urządzenia. Jako inny przykład, jeden wynalazca używa terminu „filar” w odniesieniu do występów urządzenia półprzewodnikowego, podczas gdy inny wynalazca używa palców, filarów, występów lub po prostu wypukłych części. 

Często osoby wyszukujące wykorzystują do formułowania zapytań wyłącznie słowa kluczowe użyte w danym patencie, ignorując inne możliwe synonimy tego słowa. Jednakże podczas wyszukiwania stanu techniki należy zastosować wszystkie możliwe istotne odmiany słowa, aby mieć pewność, że nic nie zostanie pominięte. Aby rozwiązać ten problem, osoba wyszukująca może skorzystać ze słownika, tezaurusu lub Pomocnik słów kluczowych XLSCOUT

Identyfikowanie podstaw nieważności patentu – 8 pułapek ze stanu techniki 3

Opieranie się wyłącznie na zastrzeżeniach patentu ze stanu techniki

Kompletujemy wszystkie dokumenty (wymagana jest kopia paszportu i XNUMX zdjęcia) potrzebne do mapowanie odniesienia do patentu stanu techniki na zastrzeżenia przedmiotowego patentu, należy wziąć pod uwagę całą specyfikację stanu techniki, w tym podsumowanie, streszczenie, szczegółowy opis, rysunki wyodrębnić odpowiednie XNUMX oprócz dotychczasowy roszczenia ze stanu techniki. Używanie oświadczeń wyłącznie do celów mapowania jest bardzo niepoprawną praktyką. Tekst użyte mogą być obecne w dowolnym miejscu opublikowanego stanu techniki. 

Nieużywanie odpowiednich platform wyszukiwania

Unieważnienie patentu wymaga energicznych poszukiwań nie tylko w bezpłatnych bazach danych takich jak Google, patenty Google itp., ale także w płatnych bazach danych. Te płatne bazy danych zawierają dużą liczbę indeksowanych patentów z całego świata, które w innym przypadku nie byłyby swobodnie dostępne. Dalej, te bazy danych zapewniają również wysokiej jakości tłumaczenia na język angielski źródeł zagranicznych w języku innym niż angielski i również zawiera listę patenty, które zostały niedawno opublikowane, a nie są dostępny w bezpłatnych bazach danych. Niektóre z tych baz danych są XLSCOUT, Orbita Questela, PatSnap, LexisNexis Całkowity patent, itp.  

O TTC

Nieustannie dostrzegamy wartość nowych technologii wdrażanych przez naszą wykwalifikowaną załogę kierowniczą z doświadczeniem przypominającym naszych profesjonalistów. Podobnie jak profesjonaliści z zakresu własności intelektualnej, których wspieramy, nasz głód rozwoju nigdy się nie kończy. IMPROWIZUJEMY, ADAPTUJEMY i WDRAŻAMY w sposób strategiczny.

Konsultanci TT oferuje szereg wydajnych, wysokiej jakości rozwiązań do zarządzania własnością intelektualną, począwszy od

i wiele więcej. Dostarczamy rozwiązania pod klucz zarówno kancelariom prawnym, jak i korporacjom wielu branż.

Skontaktuj się z nami
Udostępnij artykuł

Kategorie

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  popup

  ODBLOKUJ MOC

  Twojego Pomysły

  Podnieś swoją wiedzę patentową
  Ekskluzywne spostrzeżenia czekają na Ciebie w naszym biuletynie

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy