Przyszłość wychwytywania CO2: krajobraz patentowy, dynamika rynku i innowacje technologiczne

Home / Blog / Analiza krajobrazu / Przyszłość wychwytywania CO2: krajobraz patentowy, dynamika rynku i innowacje technologiczne

1. Wstęp  

1.1. Krótki przegląd branży wychwytywania CO2

Technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) stała się kluczowym elementem globalnej strategii łagodzenia zmiany klimatu. CCS polega na wychwytywaniu emisji CO2 ze źródeł przemysłowych, transporcie wychwyconego CO2 i bezpiecznym składowaniu go pod ziemią, aby zapobiec przedostawaniu się go do atmosfery.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat w branży nastąpił znaczny postęp, a liczne projekty na dużą skalę są obecnie realizowane na całym świecie. Obecnie na całym świecie istnieje ponad 45 komercyjnych instalacji wychwytywania CO2, których łączna roczna zdolność wychwytywania przekracza 50 milionów ton CO2. Oczekuje się, że zdolność ta znacznie wzrośnie w miarę planowania i opracowywania większej liczby projektów.

1.2. Znaczenie wychwytywania CO2 w łagodzeniu zmian klimatycznych

Wychwytywanie CO2 odgrywa kluczową rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych z sektorów, które są trudne do dekarbonizacji, takich jak cement, stal i produkcja chemiczna. Branże te generują znaczną część globalnych emisji CO2 zarówno poprzez zużycie energii, jak i procesy chemiczne.

Wdrożenie CCS w tych sektorach może znacznie obniżyć emisje, przyczyniając się do światowych wysiłków na rzecz utrzymania wzrostu temperatury znacznie poniżej 2°C, zgodnie z Porozumieniem paryskim. Co więcej, CCS jest niezbędne do osiągnięcia ujemnych emisji, co jest niezbędnym krokiem w kierunku zrównoważenia emisji resztkowych i osiągnięcia długoterminowych celów klimatycznych.

Celem tego artykułu jest przedstawienie kompleksowego przeglądu branży wychwytywania CO2 poprzez zbadanie trzech kluczowych obszarów: krajobraz patentowy, dynamika rynku i innowacje technologiczne. Analizując ostatnie działania patentowe, zidentyfikujemy wiodących graczy i nowe technologie w tej dziedzinie.

Spis treści

2. Zrozumienie CO2 i wychwytywania dwutlenku węgla 

2.1. Co to jest CO2?

Dwutlenek węgla (CO2) to gaz naturalnie występujący w atmosferze ziemskiej. Jest kluczowym elementem globalnego obiegu węgla, który obejmuje wymianę węgla pomiędzy atmosferą, oceanami, glebą i organizmami żywymi.

Chociaż CO2 jest niezbędny do fotosyntezy w roślinach, jego nadmierne stężenie w atmosferze, głównie spowodowane działalnością człowieka, taką jak spalanie paliw kopalnych i wylesianie, jest główną przyczyną zmiany klimatu. 

Efekt cieplarniany, w wyniku którego CO2 zatrzymuje ciepło w atmosferze, prowadzi do globalnego ocieplenia i następujących po nim zmian klimatycznych.

2.2. Rola wychwytywania dwutlenku węgla

Wychwytywanie, utylizacja i składowanie dwutlenku węgla (CCUS) to zestaw technologii mających na celu redukcję emisji CO2 z procesów przemysłowych i wytwarzania energii. Proces składa się z trzech głównych etapów:

 • Zdobyć: CO2 oddziela się od innych gazów powstających w zakładach przemysłowych czy elektrowniach. Można tego dokonać różnymi metodami, takimi jak wychwytywanie przed spalaniem, wychwytywanie po spalaniu i spalanie w tlenie.
 • transport: Wychwycony CO2 jest następnie sprężany i transportowany na miejsce składowania. Metody transportu obejmują zazwyczaj rurociągi, ale można również wykorzystać statki, kolej i ciężarówki.
 • Przechowywanie: Na koniec CO2 jest wstrzykiwany do głęboko podziemnych formacji geologicznych, takich jak wyczerpane pola naftowe i gazowe lub warstwy wodonośne, gdzie jest bezpiecznie przechowywany i zabezpieczony przed ponownym przedostaniem się do atmosfery.

3. Aktualne technologie w wychwytywaniu dwutlenku węgla

 • Absorpcja chemiczna: Jest to najpopularniejsza metoda, w której CO2 jest absorbowany przez rozpuszczalnik (zwykle roztwór na bazie aminy), a następnie uwalniany w procesie regeneracji. Metoda ta jest szeroko stosowana w wychwytywaniu po spalaniu.
 • Adsorpcja fizyczna: W tej metodzie CO2 jest absorbowany na powierzchni materiału stałego, a następnie desorbowany w różnych warunkach. Powszechnie stosowanymi adsorbentami są zeolity i węgiel aktywny.
 • Separacja membrany: Membrany selektywnie przepuszczają CO2, blokując jednocześnie inne gazy. Technologia ta jest wciąż w fazie rozwoju, ale oferuje potencjał w zakresie mniejszego zużycia energii w porównaniu z metodami tradycyjnymi.
 • Destylacja kriogeniczna: Proces ten polega na ochłodzeniu mieszaniny gazów do bardzo niskich temperatur, tak aby można było oddzielić CO2 w postaci cieczy. Jest energochłonny, ale może być skuteczny w przypadku strumieni CO2 o wysokiej czystości.
 • Biologiczne metody wychwytywania: Do wychwytywania CO2 w procesie fotosyntezy można wykorzystać algi i inne mikroorganizmy. Metoda ta jest nadal w dużej mierze eksperymentalna, ale oferuje potencjał integracji wychwytywania CO2 z produkcją biomasy.

4. Wyzwania i perspektywy na przyszłość

Chociaż technologie CCUS poczyniły znaczne postępy, nadal stoją przed kilkoma wyzwaniami:

 • Koszty: Wysokie koszty wychwytywania, transportu i składowania CO2 pozostają główną przeszkodą w powszechnym przyjęciu.
 • Zużycie energii: Wiele procesów wychwytywania jest energochłonnych, co może zrównoważyć część oszczędności w zakresie emisji.
 • Akceptacja społeczna: Istnieją obawy dotyczące bezpieczeństwa i wpływu składowania CO2 na środowisko, zwłaszcza w odniesieniu do potencjalnych wycieków.
 • Wsparcie regulacyjne i polityczne: Silne ramy regulacyjne i zachęty mają kluczowe znaczenie dla zachęcania do inwestycji i rozwoju technologii CCUS.

Pomimo tych wyzwań CCUS jest postrzegany jako kluczowe narzędzie umożliwiające osiągnięcie zerowej emisji netto do połowy stulecia. Oczekuje się, że postęp technologiczny w połączeniu ze zwiększonym wsparciem rządowym i prywatnym obniży koszty i poprawi wydajność tych systemów.

Integracja CCUS z odnawialnymi źródłami energii i innymi technologiami niskoemisyjnymi będzie kluczowa dla łagodzenia zmiany klimatu i przejścia na przyszłość zrównoważoną energetycznie.

5. Krajobraz rynkowy wychwytywania dwutlenku węgla 

5.1. Przegląd rynku

Rynek wychwytywania, utylizacji i składowania dwutlenku węgla (CCUS) odnotował w ostatnich latach znaczny wzrost, napędzany rosnącą świadomością zmian klimatycznych i pilną potrzebą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Od 2023 r. rynek ten jest wyceniany na około 4 miliardy dolarów i przewiduje się, że do 20 r. będzie rósł przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej ponad 2030%. Rosnąca liczba inicjatyw rządowych, inwestycji w badania i rozwój oraz zobowiązań przedsiębiorstw zrównoważony rozwój to kluczowe czynniki napędzające ten wzrost.

5.2. Główni gracze na rynku

Na rynku CCUS zdominowało kilka dużych firm, w tym:

 • Szewron: Aktywnie inwestuje w nowe przedsięwzięcia i rozszerza swoją obecność na rynku CCUS poprzez strategiczne partnerstwa i inicjatywy finansowe.
 • ExxonMobil: Zaangażowany w liczne projekty wychwytywania dwutlenku węgla, współpracując z partnerami przemysłowymi w celu wdrożenia technologii CCUS w różnych sektorach.
 • Muszla: Kieruje kilkoma dużymi projektami CCUS na całym świecie, koncentrując się na integracji wychwytywania dwutlenku węgla z istniejącą działalnością i nowymi przedsięwzięciami energetycznymi.
 • Całkowita energia: Zaangażowany w liczne inicjatywy CCUS, kładące nacisk na rozwój innowacyjnych technologii i wdrożenia na dużą skalę).

Inni znaczący gracze to Fluor Corporation, Carbon Engineering Ltd, Equinor, Aker Solutions i BP, z których wszyscy czynią znaczące postępy w rozwoju i wdrażaniu technologii CCUS.

5.3. Analiza regionalna

Rynek CCUS jest zróżnicowany geograficznie, ze znaczną aktywnością w Ameryce Północnej, Europie i regionie Azji i Pacyfiku.

 • Ameryka północna: Stany Zjednoczone przodują w regionie z licznymi działającymi obiektami CCUS i kilkoma projektami w fazie rozwoju. Wsparcie rządowe, takie jak ulga podatkowa 45Q, odegrało kluczową rolę w wdrażaniu CCUS.
 • Europa: Kraje takie jak Norwegia, Wielka Brytania i Holandia przodują w zakresie innowacji CCUS. Programy finansowania Unii Europejskiej, takie jak Fundusz Innowacyjny, zapewniają znaczne wsparcie finansowe dla projektów CCUS.
 • Azja i Pacyfik: Japonia, Chiny i Australia to kluczowi gracze w regionie, dokonujący znacznych inwestycji w technologie CCUS. Rząd Japonii rozwija projekty na dużą skalę i ramy regulacyjne mające na celu wsparcie CCUS, podczas gdy Chiny szybko zwiększają swój potencjał CCUS.

5.4. Trendy w inwestycjach i finansowaniu

Inwestycje w CCUS gwałtownie wzrosły w ostatnich latach, a znaczne środki pochodziły zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Kluczowe trendy obejmują:

 • Finansowanie rządowe: Różne rządy zapewniają dotacje, zachęty podatkowe i dotacje w celu promowania rozwoju CCUS. Na przykład Unia Europejska przeznaczyła miliardy dolarów na wsparcie projektów CCUS za pośrednictwem programów takich jak fundusz innowacyjny i instrument „Łącząc Europę”.
 • Inwestycje korporacyjne: Firmy coraz częściej inwestują w technologie CCUS, aby osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmniejszyć swój ślad węglowy. Godnym uwagi przykładem jest inwestycja Chevron o wartości 318 milionów dolarów w technologię wychwytywania dwutlenku węgla firmy Svante.
 • Partnerstwa publiczno-prywatne: Współpraca między rządami a firmami prywatnymi staje się coraz bardziej powszechna, ułatwiając projekty CCUS na dużą skalę i przyspieszając wdrażanie technologii. Partnerstwo pomiędzy ExxonMobil i Nucor Corporation mające na celu wdrożenie technologii CCUS w produkcji stali podkreśla tę tendencję.

5.5 Wyzwania rynkowe

Pomimo pozytywnych perspektyw wzrostu, rynek CCUS stoi przed kilkoma wyzwaniami:

 • Wysokie koszty: Koszty kapitałowe i operacyjne technologii CCUS pozostają wysokie, co utrudnia ich powszechne przyjęcie bez znaczącego wsparcia finansowego.
 • Bariery regulacyjne: Niespójne przepisy i brak jasnych polityk w niektórych regionach mogą utrudniać rozwój i wdrażanie projektów CCUS.
 • Przeszkody technologiczne: Chociaż dokonuje się postęp, nadal istnieją wyzwania techniczne związane z wydajnością i skalowalnością technologii wychwytywania dwutlenku węgla.

5.6 Perspektywy na przyszłość

Przyszłość rynku CCUS wygląda obiecująco, napędzana ciągłymi innowacjami technologicznymi, polityką wsparcia i rosnącymi inwestycjami. 

Oczekuje się, że do 2030 r. światowa roczna zdolność wychwytywania CO2 osiągnie około 800 mln ton, co znacząco przyczyni się do światowych wysiłków na rzecz łagodzenia zmiany klimatu. 

Integracja CCUS z odnawialnymi źródłami energii oraz rozwój nowych materiałów i metod wychwytywania będą kluczowe dla sukcesu rynku.

6. Krajobraz patentowy w wychwytywaniu CO2 

6.1. Przegląd patentów w technologii wychwytywania CO2

Połączenia krajobraz patentów w branży wychwytywania CO2 prężnie się rozwija i stale się rozwija, co odzwierciedla znaczące innowacje i inwestycje w tej krytycznej dziedzinie. 

Analiza danych z różnych rejestrów patentowych dostarcza cennych informacji na temat wiodących graczy, rozmieszczenia geograficznego i rodzajów patentów, które kształtują przyszłość technologii wychwytywania dwutlenku węgla.

6.2. Wiodący wnioskodawcy patentowi

Konkurencyjny krajobraz technologii wychwytywania CO2 charakteryzuje się kilkoma kluczowymi graczami, którzy przodują w zgłoszeniach patentowych. Do czołowych kandydatów w tej dziedzinie zaliczają się:

Dokładne imię i nazwisko wnioskodawcy 

Liczba dokumentów 

Alstom Technology Ltd 

922 

Generał elektryczny 

771 

Exxonmobil Res & Eng Co 

471 

Saudyjska spółka naftowa 

448 

Shell Oil Co 

427 

Air Prod & Chem 

402 

Exxonmobil Upstream Res Co 

388 

Uop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

388 

Ciekłe powietrze 

362 

Toshiba Kk 

326 

Badania Shell Int 

279 

Uniwersytet Kalifornijski 

278 

Praxair Technology INC 

261 

Casale Sa 

244 

Haldor Topsoe jako 

235 

 • Alstom Technology Ltd.: Dzięki 922 patentom Alstom Technology LTD stoi na czele innowacji w zakresie wychwytywania CO2. Ich obszerne portfolio podkreśla ich zaangażowanie w rozwój technologii wychwytywania dwutlenku węgla.
 • General Electric (Gen Electric): Posiadając 771 patentów, General Electric jest kolejnym ważnym graczem, który znacząco przyczynia się do rozwoju i komercjalizacji rozwiązań w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla.
 • ExxonMobil Research & Engineering Co: Posiadając 471 patentów, ExxonMobil wykazuje znaczne inwestycje w badania i rozwój mające na celu zwiększenie możliwości wychwytywania dwutlenku węgla.
 • Arabia Saudyjska Oil Co: Firma ta, znana również jako Saudi Aramco, posiada 448 patentów, co odzwierciedla jej strategiczne zainteresowanie integracją technologii wychwytywania dwutlenku węgla w ramach swojej działalności.
 • Shell Oil Co: Posiadając 427 patentów, Shell aktywnie angażuje się w pionierskie metody i zastosowania wychwytywania CO2.

6.3. Geograficzne rozmieszczenie patentów

Geograficzne rozmieszczenie patentów zapewnia wgląd w regionalne centra innowacji i globalne rozprzestrzenianie się technologii wychwytywania dwutlenku węgla. Dane wskazują:

Jurysdykcja 

Liczba dokumentów 

United States 

19888 

WO – WIPO 

8080 

Chiny 

6339 

Patenty europejskie 

4826 

Kanada 

847 

Republika Korei 

814 

Australia 

641 

Japonia 

560 

Wielka Brytania 

313 

Tajwan 

182 

Pozostałe 

770 

 • Stany Zjednoczone: Stany Zjednoczone, posiadające 19,888 XNUMX patentów, są dominującym graczem w rozwoju technologii wychwytywania dwutlenku węgla. Wiodąca pozycja wynika ze znacznych inwestycji w badania i rozwój oraz wspierających ram regulacyjnych.
 • WO – WIPO: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) posiada 8,080 patentów, co odzwierciedla międzynarodowe zainteresowanie i współpracę w zakresie udoskonalania technologii wychwytywania dwutlenku węgla.
 • Chiny: Dzięki 6,339 patentom Chiny szybko stają się znaczącym uczestnikiem globalnego krajobrazu wychwytywania dwutlenku węgla, wspieranego przez solidne inicjatywy rządowe i politykę przemysłową.
 • Patenty europejskie: Europa, posiadająca 4,826 patentów, pozostaje regionem krytycznym pod względem innowacji w zakresie wychwytywania dwutlenku węgla, napędzanym rygorystycznymi przepisami środowiskowymi i celami zrównoważonego rozwoju.
 • Kanada: Kanada, posiadająca 847 patentów, również wnosi znaczący wkład, szczególnie w zakresie integracji wychwytywania dwutlenku węgla z rozległym przemysłem naftowym i gazowym.

6.4. Rodzaje patentów

Różnorodność typów patentów zgłoszonych w branży wychwytywania CO2 podkreśla różne etapy rozwoju technologicznego i komercjalizacji:

Rodzaj dokumentu 

Liczba dokumentów 

Zgłoszenie patentowe 

28255 

Przyznany patent 

12795 

Ograniczony patent 

1345 

Patent na dodatek 

127 

Autor nieznany 

50 

Zmieniony wniosek 

42 

Zmieniony patent 

42 

 • Zgłoszenia patentowe: Złożono 28,255 XNUMX wniosków patentowych, co wskazuje na znaczną liczbę innowacji oczekujących na zatwierdzenie i komercjalizację.
 • Przyznane patenty: Z 12,795 XNUMX przyznanymi patentami, są to technologie, które zostały sprawdzone i zatwierdzone, gotowe do wdrożenia na rynku.
 • Ograniczone patenty: Istnieje 1,345 patentów ograniczonych, które mogą obejmować patenty tymczasowe lub patenty z zastrzeżonymi zastrzeżeniami.
 • Patenty na dodatek: Dodatkowa liczba 127 patentów obejmuje zazwyczaj ulepszenia lub modyfikacje istniejących opatentowanych wynalazków.

7. Innowacje i przyszłe trendy w technologii wychwytywania CO2 

Dziedzina technologii wychwytywania CO2 szybko się rozwija, napędzana pilną potrzebą łagodzenia zmiany klimatu i wspierana przez znaczące inwestycje i ramy polityczne. 

Oto niektóre z najnowszych innowacji i przyszłych trendów kształtujących tę kluczową branżę:

7.1. Postępy w bezpośrednim przechwytywaniu powietrza (DAC)

Bezpośrednie wychwytywanie powietrza (DAC) staje się obiecującą technologią usuwania CO2 bezpośrednio z atmosfery. Firmy takie jak Climeworks przodują w opracowywaniu obiektów, które znacznie zwiększają zdolność usuwania dwutlenku węgla.

Na przykład fabryka Mammoth firmy Climeworks na Islandii ma wychwytywać do 36,000 2 ton COXNUMX rocznie, co stanowi dziesięciokrotny wzrost w porównaniu z jej poprzedniczką, firmą Orca. 

Postęp ten pokazuje potencjał szybkiego skalowania i rozwoju obiektów o skali gigatonowej do 2050 r., co mogłoby mieć znaczący wpływ na redukcję poziomu CO2 w atmosferze.

7.2. Zintegrowane technologie przechwytywania i konwersji

Innowacje w zintegrowanych technologiach wychwytywania i konwersji rewolucjonizują krajobraz wychwytywania CO2. Naukowcy opracowują systemy, które nie tylko wychwytują CO2, ale także przekształcają go w cenne produkty, takie jak metanol i poliuretany.

Integracja ta usprawnia proces i zmniejsza koszty, dzięki czemu wychwytywanie dwutlenku węgla jest bardziej opłacalne. 

Na przykład nowe systemy oparte na rozpuszczalnikach mogą skutecznie wychwytywać ponad 90% CO2 i przekształcać go w metanol w jednym, ciągłym procesie, znacznie obniżając koszty w porównaniu z tradycyjnymi metodami.

7.3. Polityka i inwestycje napędzające innowacje

Polityka i inwestycje rządowe mają kluczowe znaczenie dla przyspieszenia przyjęcia i innowacji technologii wychwytywania CO2. 

W Stanach Zjednoczonych ustawa o redukcji inflacji (IRA) i dwupartyjna ustawa o infrastrukturze (BIL) wprowadziły znaczne ulgi podatkowe i programy finansowania wspierające inicjatywy wychwytywania dwutlenku węgla.

Polityki te tworzą sprzyjające środowisko dla rozwoju nowych projektów i technologii. 

Na przykład inicjatywa Departamentu Energii USA podjęta przez Departament Energii pod nazwą Carbon Negative Shot ma na celu wychwytywanie CO2 w skali gigatonowej za mniej niż 100 dolarów za tonę metryczną, a znaczne środki przeznaczono na wsparcie projektów bezpośredniego wychwytywania powietrza w wielu stanach.

7.4. Różnorodne metody wychwytywania dwutlenku węgla

Dywersyfikacja metod wychwytywania dwutlenku węgla zmniejsza ryzyko i poszerza potencjalne zastosowania tych technologii. Badane są różne techniki, w tym wychwytywanie węgla z biomasy, wykorzystanie minerałów i inżynieryjne metody syntetyczne.

Ta dywersyfikacja pozwala na rozwój dostosowanych rozwiązań, które można zastosować w różnych gałęziach przemysłu i źródłach emisji. 

Na przykład wychwytywanie CO2 z pieców cementowych i przekształcanie go w zrównoważone materiały budowlane to obiecujący obszar badań i rozwoju.

7.5. Skalowalność i redukcja kosztów

Jednym z istotnych trendów w technologii wychwytywania CO2 jest skupienie się na skalowalności i redukcji kosztów. Innowacje mają na celu uczynienie tych technologii bardziej przystępnymi cenowo i skalowalnymi, co umożliwi szerokie zastosowanie.

Kluczową strategią jest rozwój nowych, tańszych rozpuszczalników i zintegrowanych systemów, które zmniejszają liczbę etapów procesu. 

Na przykład ostatnie postępy zaowocowały systemami wychwytywania CO2, których koszt wynosi około 75% kosztów tradycyjnych technologii, co czyni je bardziej dostępnymi dla szerszego zakresu branż.

7.6 Perspektywy na przyszłość

Przyszłość technologii wychwytywania CO2 wygląda obiecująco i oczekuje się ciągłego postępu zarówno w zakresie wydajności, jak i skalowalności tych systemów. W miarę dojrzewania technologii i spadku kosztów możemy spodziewać się szerszego zastosowania w różnych sektorach.

Integracja wychwytywania dwutlenku węgla z odnawialnymi źródłami energii i innymi technologiami niskoemisyjnymi będzie kluczowa dla osiągnięcia globalnych celów klimatycznych. 

Ponadto ciągłe badania i rozwój, wsparte solidnymi ramami polityki i inwestycjami, będą motorem dalszych innowacji i ulepszeń w tej dziedzinie.

8. Wnioski 

Krajobraz technologii wychwytywania CO2 jest dynamiczny i szybko się rozwija, a znaczące postępy i obiecujące trendy wskazują na zrównoważoną przyszłość. 

Innowacje w zakresie bezpośredniego wychwytywania powietrza, zintegrowanych systemów wychwytywania i konwersji oraz różnorodnych metod wychwytywania dwutlenku węgla torują drogę bardziej wydajnym i opłacalnym rozwiązaniom. 

Kluczowymi czynnikami napędzającymi ten postęp są wspierające polityki i znaczne inwestycje, które tworzą środowisko, w którym mogą rozwijać się najnowocześniejsze technologie.

Patrząc w przyszłość, skalowalność i redukcja kosztów tych technologii będą niezbędne dla ich powszechnego przyjęcia. Trwająca integracja wychwytywania dwutlenku węgla z odnawialnymi źródłami energii i innymi technologiami niskoemisyjnymi będzie odgrywać kluczową rolę w osiągnięciu globalnych celów klimatycznych.

Ciągłe zaangażowanie w badania i rozwój, poparte solidnymi ramami polityki, sprawi, że wychwytywanie CO2 pozostanie kamieniem węgielnym naszych wysiłków na rzecz zwalczania zmian klimatycznych i przejścia na bardziej zrównoważoną przyszłość energetyczną.

O TTC

At Konsultanci TT, jesteśmy wiodącym dostawcą niestandardowej własności intelektualnej (IP), wywiadu technologicznego, badań biznesowych i wsparcia innowacji. Nasze podejście łączy narzędzia AI i modelu wielkojęzykowego (LLM) z ludzką wiedzą, dostarczając niezrównane rozwiązania.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych ekspertów ds. własności intelektualnej, konsultantów technicznych, byłych egzaminatorów USPTO, europejskich rzeczników patentowych i nie tylko. Obsługujemy firmy z listy Fortune 500, innowatorów, kancelarie prawne, uniwersytety i instytucje finansowe.

Usługi:

Wybierz konsultantów TT, aby uzyskać dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania najwyższej jakości, które na nowo definiują zarządzanie własnością intelektualną.

Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami już teraz, aby umówić się na konsultację i rozpocząć precyzyjne i przewidywalne kształtowanie strategii unieważniania patentów. 

Udostępnij artykuł

Kategorie

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  popup

  ODBLOKUJ MOC

  Twojego Pomysły

  Podnieś swoją wiedzę patentową
  Ekskluzywne spostrzeżenia czekają na Ciebie w naszym biuletynie

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy