Przegląd roku: jak Jednolity Sąd Patentowy kształtuje krajobraz patentowy Europy

Home / Blog / Własność intelektualna / Przegląd roku: jak Jednolity Sąd Patentowy kształtuje krajobraz patentowy Europy

1. Uruchomienie Jednolitego Sądu Patentowego: nowa era patentów europejskich  

Jednolity Sąd Patentowy (UPC) i Jednolity System Patentowy stanowią znaczący przegląd europejskiego krajobrazu patentowego, mający na celu uproszczenie i usprawnienie ochrony patentów i ich egzekwowania we wszystkich uczestniczących państwach członkowskich UE. Ten ambitny projekt, który wymagał dziesięcioleci planowania i negocjacji, wreszcie urzeczywistnił się 1 czerwca 2023 r.

Droga do UPC rozpoczęła się na dobre w 2012 r., kiedy kraje UE i Parlament Europejski uzgodniły „pakiet patentowy” – inicjatywę ustawodawczą mającą na celu utworzenie patentu europejskiego o jednolitym skutku i ustanowienie jednolitej jurysdykcji patentowej.

Porozumienie to obejmowało przyjęcie dwóch rozporządzeń oraz porozumienie międzynarodowe, które wspólnie położyło podwaliny pod UPC i system jednolitego patentu. Pomimo początkowego oporu niektórych państw członkowskich projekt nabrał tempa, czego kulminacją było formalne utworzenie UPC.

Sir Robin Jacob, wybitna postać w dziedzinie prawa własności intelektualnej i były sędzia Sądu Apelacyjnego Anglii i Walii, tak skomentował utworzenie UPC: 

„Ten nowy system stanowi najbardziej znaczącą zmianę w europejskim prawie patentowym od czasu utworzenia Europejskiego Urzędu Patentowego w 1977 roku. 

Obiecuje zapewnienie skuteczniejszych i spójnych ram dla postępowań patentowych w Europie, co przyniesie korzyści zarówno wynalazcom, jak i przedsiębiorstwom, zmniejszając koszty i zwiększając pewność prawa”.

Struktura UPC obejmuje Sąd Pierwszej Instancji podzielony na wydziały lokalne, regionalne i centralne, a także Sąd Apelacyjny z siedzibą w Luksemburgu. Ponadto w Lizbonie i Lublanie utworzono Centrum Mediacji i Arbitrażu Patentowego, którego zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu sporów.

Sąd ten ma wyłączną jurysdykcję w sprawie naruszenia i ważność patentów jednolitych oraz klasyczne patenty europejskie w uczestniczących państwach członkowskich, zapewniając scentralizowane i wyspecjalizowane forum dla sporów patentowych.

Oczekuje się, że wprowadzenie UPC i jednolitego patentu przyniesie liczne korzyści, w tym oszczędności w zakresie kosztów odnowienia patentów oraz uproszczony proces egzekwowania prawa, który umożliwia wydawanie nakazów ogólnoeuropejskich.

Jednakże stwarza to również wyzwania, takie jak potencjalne wyższe koszty postępowania sądowego i ryzyko utraty praw patentowych w wielu krajach w przypadku pozytywnego rozpatrzenia roszczeń o unieważnienie.

Ogólnie rzecz biorąc, system UPC i jednolity patent mają na celu zwiększenie konkurencyjności rynku europejskiego poprzez zapewnienie bardziej atrakcyjnego i skutecznego systemu ochrony patentowej, który ma wspierać innowacje i wzrost gospodarczy na całym kontynencie.

Spis treści

2. Tło historyczne Jednolitego Sądu Patentowego

Pomysł na jednolity system patentowy w Europie powstawał od kilkudziesięciu lat i wynikał z chęci stworzenia usprawnionego i opłacalnego mechanizmu ochrony patentowej w całej Unii Europejskiej.  

Podróż oficjalnie rozpoczęła się w 2012 r., kiedy kraje UE i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie „pakietu patentowego”. 

Pakiet ten składał się z dwóch rozporządzeń i umowy międzynarodowej ustanawiającej ramy prawne dla Jednolitego Patentu i Jednolitego Sądu Patentowego (UPC). 

Proces legislacyjny związany z utworzeniem JSP i jednolitego patentu był złożony i wymagał szeroko zakrojonych negocjacji. Początkowo nie wszystkie kraje UE przystąpiły do ​​porozumienia. Na przykład Hiszpania i Chorwacja zdecydowały się nie uczestniczyć w jednolitym systemie patentowym, podczas gdy innym krajom ratyfikacja porozumienia trwała dłużej.  

Proces ratyfikacji był kluczowym krokiem, ponieważ UPC mógł wejść w życie dopiero po ratyfikowaniu Porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym (UPCA) przez wystarczającą liczbę państw członkowskich. 

Jednym z istotnych kamieni milowych na tej drodze było porozumienie w sprawie jednolitych opłat patentowych z 2015 r., którego celem było uczynienie ochrony patentowej bardziej przystępną cenowo i konkurencyjną w stosunku do innych głównych rynków, takich jak USA i Japonia.  

Porozumienie to odegrało kluczową rolę w zapewnieniu atrakcyjności jednolitego patentu dla przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), poprzez znaczne zmniejszenie kosztów związanych z opłatami za przedłużenie patentu. 

Ostatnia przeszkoda została usunięta w 2023 r., kiedy zakończono niezbędne ratyfikacje, co umożliwiło UPC oficjalne rozpoczęcie działalności 1 czerwca 2023 r. 

Zapoczątkowało to nową erę w europejskim prawie patentowym, w którym UPC stanowiło scentralizowane forum dla sporów patentowych, ograniczając w ten sposób potrzebę prowadzenia wielu równoległych postępowań przed różnymi sądami krajowymi. 

Oczekuje się, że utworzenie jednolitego systemu patentowego i jednolitego systemu patentowego przyniesie znaczące zmiany w sposobie ochrony i egzekwowania patentów w Europie, obiecując bardziej wydajny i opłacalny system, który zwiększa pewność prawa i wspiera innowacje na całym kontynencie. 

3. Zalety Jednolitego Sądu Patentowego i Jednolitego Systemu Patentowego 

Jednolity Sąd Patentowy (UPC) i system jednolitego patentu wprowadzają kilka znaczących korzyści, których celem jest zwiększenie wydajności i skuteczności ochrony i egzekwowania patentów w całej Europie.

3.1. Uproszczenie i redukcja kosztów:

 • Pojedyncza ochrona patentowa: Patent jednolity umożliwia wynalazcom uzyskanie jednego patentu, który jest wykonalny we wszystkich uczestniczących państwach członkowskich UE. Eliminuje to potrzebę przeprowadzania wielu walidacji krajowych, znacznie zmniejszając w ten sposób obciążenia i koszty administracyjne.
 • Niższe opłaty za odnowienie: Koszt utrzymania jednolitego patentu jest znacznie niższy w porównaniu z tradycyjnym europejskim systemem patentowym. Na przykład opłaty za przedłużenie na okres dziesięciu lat wynoszą mniej niż 5,000 30,000 euro w porównaniu z około XNUMX XNUMX euro w przypadku patentów zatwierdzonych indywidualnie w kilku krajach.
 • Jednolite ramy prawne: UPC zapewnia scentralizowany system sądowy dla sporów patentowych, co oznacza, że ​​spory patentowe mogą być rozstrzygane przez jeden sąd mający jurysdykcję we wszystkich krajach uczestniczących. Zmniejsza to złożoność i koszty związane z równoległymi postępowaniami sądowymi w różnych sądach krajowych.

3.2. Większa pewność prawa:

 • Spójne wyroki: Celem UPC jest wydawanie spójnych i jednolitych orzeczeń w sprawie ważności i naruszeń patentów, zmniejszając ryzyko sprzecznych decyzji różnych sądów krajowych. Zwiększa to pewność prawa dla posiadaczy patentów i osób trzecich.
 • Skuteczne egzekwowanie: UPC może wydawać paneuropejskie nakazy sądowe i odszkodowania, dzięki czemu właściciele patentów mogą łatwiej i skuteczniej egzekwować swoje prawa w wielu krajach jednocześnie.

3.3. Zwiększona dostępność dla MŚP:

 • Wsparcie dla MŚP: System obejmuje środki wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), takie jak obniżone opłaty i specjalistyczne usługi w zakresie mediacji i arbitrażu. Dzięki temu ochrona i egzekwowanie patentów jest dla MŚP bardziej dostępna i przystępna cenowo.

3.4. Zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności:

 • Zachęcanie do szerszej ochrony patentowej: Obniżając koszty i upraszczając proces, Jednolity Patent zachęca wynalazców i firmy do poszukiwania szerszej ochrony patentowej w całej Europie. Może to prowadzić do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności na rynku europejskim.
 • Większy zasięg rynkowy: System UPC i jednolity patent obejmuje rynek liczący około 350 milionów ludzi, porównywalny z rynkiem amerykańskim. Ten szeroki zasięg sprawia, że ​​Europa jest bardziej atrakcyjnym miejscem dla innowacji i inwestycji.

3.5. Wyzwania i rozważania 

Pomimo tych zalet nowy system wiąże się z pewnymi wyzwaniami i ryzykiem, takimi jak potencjalne wyższe koszty postępowania sądowego i ryzyko utraty praw patentowych w wielu krajach w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o unieważnienie.  
 
Dodatkowo w UPC nie przewidziano korzystnego dla powodów oddzielenia postępowania w sprawie naruszenia od postępowania w sprawie ważności, a akta sprawy są publicznie dostępne, co mogłoby budzić strategiczne obawy niektórych posiadaczy patentów. 
 
Ogólnie rzecz biorąc, system UPC i jednolity patent stanowią znaczący postęp w europejskim prawie patentowym, obiecując większą wydajność, obniżone koszty i większą pewność prawa w zakresie ochrony i egzekwowania patentów w całej Europie. 

4. Wyzwania i krytyka Jednolitego Sądu Patentowego i Jednolitego Systemu Patentowego

Pomimo licznych korzyści oferowanych przez Jednolity Sąd Patentowy (UPC) i jednolity system patentowy, zainteresowane strony zgłosiły kilka wyzwań i uwag krytycznych.

4.1. Złożoność i koszt postępowania sądowego:

Scentralizowany system UPC, choć skuteczny, może prowadzić do wyższych kosztów postępowania sądowego w porównaniu z sądami krajowymi, szczególnie w sprawach obejmujących złożone argumenty prawne i wiele stron. 

Wymóg złożenia przez pozwanych zabezpieczenia kosztów może również nałożyć znaczne obciążenia finansowe na strony sporu.

Przedsiębiorstwa obawiają się możliwości zwiększenia kosztów prawnych ze względu na potrzebę reprezentacji prawnej obejmującej wiele jurysdykcji, co może stanowić szczególne wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

4.2. Ryzyko nakazów ogólnoeuropejskich:

UPC ma władzę wydawania ogólnoeuropejskich nakazów, co może być mieczem obosiecznym. Chociaż zapewnia to potężne możliwości egzekwowania prawa, oznacza to również, że pojedyncza negatywna decyzja może mieć rozległe skutki w wielu krajach.

Zwiększa to ryzyko dla oskarżonych, którzy mogą stanąć w obliczu poważnych zakłóceń w działalności, jeśli wydany zostanie przeciwko nim nakaz.

4.3. Utrata jurysdykcji krajowej i różnorodności prawnej:

Krytycy twierdzą, że UPC podważa suwerenność narodową, centralizując spory patentowe w jednym sądzie. To odejście od sądów krajowych może prowadzić do erozji lokalnych tradycji prawnych i praktyk, które rozwinęły się z biegiem czasu.

Ponadto niektóre zainteresowane strony są zaniepokojone możliwością „forum shopping”, w ramach której strony sporu mogą wybrać jurysdykcję postrzeganą jako korzystniejsza dla ich sprawy.

4.4. Wyzwania związane z rezygnacją:

Podczas siedmioletniego okresu przejściowego (który może zostać przedłużony do 14 lat) właściciele patentów mogą zrezygnować z jurysdykcji UPC w odniesieniu do swoich istniejących patentów europejskich. Proces ten jest jednak złożony i wymaga strategicznych decyzji.

Po upływie okresu rezygnacji wszystkie patenty, z których nie skorzystano, automatycznie będą podlegać jurysdykcji UPC, co może skomplikować strategie postępowania sądowego dla firm przyzwyczajonych do kontaktów z sądami krajowymi.

4.5. Wpływ na strategie patentowe:

Wprowadzenie systemu UPC i jednolitego patentu wymaga ponownej oceny strategii patentowych. 

Firmy muszą teraz rozważyć, czy sięgnąć po jednolite patenty, które zapewniają szerszą ochronę, ale także większe ryzyko w przypadku unieważnienia, czy też pozostać przy tradycyjnych patentach europejskich i patentach krajowych, aby zachować pewien poziom różnorodności jurysdykcji i ograniczenia ryzyka.

4.6. Kwestie gotowości i wdrożenia:

Gotowość operacyjna UPC była kwestionowana, zwłaszcza w kontekście powołania nowych siedzib oddziałów centralnych, takich jak ta przydzielona niedawno Mediolanowi.

Istotnym problemem jest zapewnienie pełnej funkcjonalności sądu i jego zdolności do skutecznego rozpatrywania złożonych spraw. Opóźnienia i wyzwania logistyczne mogą obniżyć skuteczność systemu na wczesnych etapach.

Chociaż system UPC i jednolity patent mają na celu usprawnienie postępowań patentowych i zwiększenie pewności prawa w całej Europie, wyzwania te uwydatniają złożoność i potencjalne ryzyko związane z tą znaczącą transformacją europejskiego rynku patentowego. Europejski krajobraz patentowy.

W miarę ewolucji systemu niezwykle istotne będzie rozwianie tych obaw, aby zapewnić jego powodzenie i akceptację wśród różnorodnych interesariuszy w społeczności własności intelektualnej.

5. Wybitne orzeczenia Jednolitego Sądu Patentowego 

Odkąd Jednolity Sąd Patentowy (UPC) rozpoczął działalność 1 czerwca 2023 r., wydał kilka orzeczeń, które wywarły znaczący wpływ na zainteresowane strony, ustanawiając ważne precedensy w europejskim prawie patentowym.

5.1. 10x Genomika kontra NanoString:

 • Szczegóły sprawy: 10x Genomics oskarżyło NanoString o naruszenie europejskiego patentu dotyczącego technologii wykrywania RNA. 

Lokalna Izba UPC w Monachium wydała wstępny nakaz na rzecz 10x Genomics, egzekwując nakaz we wszystkich 17 państwach członkowskich UPC bez konieczności wpłacania kaucji.

 • Wpływ na strony: Decyzja ta umożliwiła firmie 10x Genomics natychmiastowe wstrzymanie sprzedaży konkurencyjnych produktów NanoString w wielu krajach, zapobiegając potencjalnym stratom rynkowym i chroniąc jej prawa patentowe.

Dla NanoString nakaz ten oznaczał znaczną porażkę, zakłócając jej obecność na rynku i potencjalnie powodując znaczne straty finansowe w związku z wstrzymaniem sprzedaży i kosztami związanymi z dostosowaniem strategii prawnej w wielu jurysdykcjach.

5.2. myStromer AG przeciwko Revolt Zycling AG:

 • Szczegóły sprawy: myStromer wystąpił o wydanie nakazu ex parte przeciwko Revolt Zycling w związku z rzekomym naruszając jego patent.

UPC niezwłocznie wydało nakaz, uzasadniając go pilnością związaną z trwającymi targami, na których wystawiały się obie firmy.

 • Wpływ na strony: myStromer odniósł korzyści z szybkiego egzekwowania swoich praw patentowych, uniemożliwiając firmie Revolt Zycling prezentowanie i potencjalną sprzedaż produktów naruszających prawa autorskie podczas kluczowego wydarzenia branżowego. Decyzja ta chroniła udział firmy myStromer w rynku i reputację marki.

W przypadku firmy Revolt Zycling nakaz nie tylko uniemożliwił jej prezentowanie swoich produktów na targach, ale także prawdopodobnie spowodował natychmiastową szkodę finansową i reputacyjną.

5.3. AIM Sport Vision przeciwko Suponorowi:

 • Szczegóły sprawy: AIM Sport Vision wystąpiła o wydanie nakazu sądowego przeciwko Supponorowi, który został odrzucony przez Izbę Lokalną w Helsinkach.

AIM Sport podjęła próbę wycofania swojej pierwotnej rezygnacji z jurysdykcji UPC, co uznano za naruszenie Umowy UPC, ponieważ postępowanie krajowe zostało już wszczęte.

 • Wpływ na strony: Nieudana próba wycofania rezygnacji przez AIM Sport uwypukliła ścisłe przestrzeganie zasad proceduralnych wynikających z UPC. Decyzja ta wzmocniła pewność prawa firmy Supponor, umożliwiając jej kontynuowanie działalności bez zakłócania nakazu sądowego.

W orzeczeniu podkreślono znaczenie strategicznych decyzji dotyczących rezygnacji i zilustrowano potencjalne zawiłości związane z poruszaniem się po systemie UPC.

5.4. Wyzwania proceduralne i administracyjne:

 • Szczegóły sprawy: Wczesne przesłuchania w UPC, takie jak przesłuchanie w sprawie nakazu wstępnego w Monachium, wiązały się z wyzwaniami administracyjnymi, w tym problemami z systemem zarządzania sprawami (CMS) i niepewnością proceduralną.
 • Wpływ na strony: Wyzwania te wpłynęły na skuteczność i przewidywalność wczesnych postępowań UPC. Opóźnienia i problemy proceduralne, takie jak nieprawidłowe powiadomienia, uwypukliły potrzebę ciągłego ulepszania infrastruktury sądu.

Pomimo tych problemów zaangażowanie UPC w rozwiązywanie takich problemów pokazuje, że jest w stanie reagować na potrzeby stron sporu i ewoluujące ramy proceduralne.

Ogólnie rzecz biorąc, orzeczenia UPC wykazały jego potencjał w zakresie zapewnienia szybkiego i skutecznego egzekwowania patentów w wielu jurysdykcjach, znacząco wpływając na decyzje strategiczne i dynamikę rynku zaangażowanych przedsiębiorstw. 

Zdolność sądu do rozpatrywania złożonych sporów patentowych oraz jego ewoluujące praktyki proceduralne będą w dalszym ciągu kształtować europejski krajobraz patentowy.

6. Perspektywy Jednolitego Sądu Patentowego i Jednolitego Systemu Patentowego na przyszłość  

6.1. Zwiększone przyjęcie i ekspansja:

System UPC i jednolity patent zostały już w znacznym stopniu przyjęte i uczestniczy w nich 17 państw członkowskich UE.

Oczekuje się, że dołączą kolejne kraje, w tym Irlandia, która planuje referendum konstytucyjne w czerwcu 2024 r. w celu ratyfikacji Porozumienia UPC.

To rozszerzenie zwiększy zasięg i wpływ systemu, zapewniając pełniejszy zakres ochrony patentów w całej Europie.

6.2. Zmiany i nominacje w sądownictwie:

Struktura JSP będzie nadal ewoluować wraz z nominacjami nowych sędziów i tworzeniem dodatkowych wydziałów lokalnych i regionalnych.

Na przykład oddział centralny, początkowo podzielony między Paryż i Monachium, do połowy 2024 r. powiększy się o trzecią siedzibę w Mediolanie.

Rozwiązanie to pomoże w bardziej równomiernym rozłożeniu liczby spraw i zapewni skuteczne działanie sądu w różnych regionach.

6.3. Ulepszenia proceduralne i wyjaśnienia prawne:

Oczekuje się, że UPC udoskonali swoje zasady proceduralne i zajmie się początkowymi wyzwaniami operacyjnymi.

Wczesne sprawy uwydatniły potrzebę ulepszeń w systemie zarządzania sprawami (CMS) i większej przejrzystości w kwestiach proceduralnych, takich jak rozpatrywanie nakazów wstępnych oraz rozdzielenie kwestii ważności i naruszeń.

Bieżące interpretacje i decyzje prawne będą dalej definiować procedury i standardy UPC.

6.4. Wpływ na strategie sporów patentowych:

Wprowadzenie systemu UPC i jednolitego patentu będzie w dalszym ciągu wpływać na strategie sporów patentowych.

Firmy już dokonują ponownej oceny swojego podejścia do ochrony i egzekwowania patentów, biorąc pod uwagę korzyści płynące ze scentralizowanego postępowania sądowego i ryzyko związane z ogólnoeuropejskimi nakazami sądowymi.

Możliwość rezygnacji z jurysdykcji UPC w okresie przejściowym pozostaje kwestią strategiczną dla wielu posiadaczy patentów.

6.5. Skutki rynkowe i ekonomiczne:

Oczekuje się, że system UPC i jednolity patent pobudzą innowacje i wzrost gospodarczy poprzez zapewnienie bardziej wydajnego i opłacalnego systemu ochrony patentowej.

Możliwość uzyskiwania i egzekwowania patentów w wielu jurysdykcjach za pośrednictwem jednego systemu zmniejsza koszty i złożoność prawa, czyniąc Europę bardziej atrakcyjnym rynkiem dla innowatorów i przedsiębiorstw.

Ogólnie rzecz biorąc, system UPC i jednolity patent mają tendencję do pozytywnego rozwoju wraz z rosnącym przyjęciem, udoskonaleniami procedur i znaczącym wpływem na europejski krajobraz patentowy. 

W nadchodzących latach prawdopodobnie nastąpi dalsza integracja i udoskonalenia, które wzmocnią rolę systemu we wspieraniu innowacji i ochronie praw własności intelektualnej w całej Europie.

7. Najnowsze osiągnięcia i perspektywy na przyszłość Jednolitego Sądu Patentowego i Jednolitego Systemu Patentowego 

Od czasu uruchomienia Jednolitego Sądu Patentowego (UPC) i jednolitego systemu patentowego 1 czerwca 2023 r. miało miejsce kilka znaczących zmian i orzeczeń, które zapewniają wgląd w jego wpływ i przyszłą trajektorię.

7.1. Obciążenie sprawą i początkowy sukces:

Od momentu powstania UPC rozpatrzył znaczną liczbę spraw, a do lutego 274 r. złożono ponad 2024 sprawy.

Obejmują one szereg postępowań w sprawie naruszenia, powództw o unieważnienie i wnioski o zastosowanie środków tymczasowych, takich jak nakazy wstępne.

7.2. Udoskonalenia i wyzwania proceduralne:

UPC poczynił postępy w zakresie poprawy swojej efektywności proceduralnej, nadal jednak istnieją wyzwania, w szczególności związane z systemem zarządzania sprawami (CMS) i potrzebą większej przejrzystości przepisów proceduralnych.

Już na początku rozprawy uwydatniono te obszary wymagające poprawy, jednak zaangażowanie sądu w rozwiązanie tych problemów wskazuje na pozytywną tendencję.

7.3. Przyszły rozwój:

 • Rozszerzenie i ratyfikacja: Irlandia ma przeprowadzić referendum konstytucyjne w czerwcu 2024 r. w celu ratyfikacji porozumienia UPC, co potencjalnie zwiększy liczbę uczestniczących krajów.

Utworzenie dodatkowych oddziałów lokalnych i regionalnych, takich jak nowa siedziba w Mediolanie, jeszcze bardziej zwiększy potencjał i zasięg sądu.

 • Nominacje i struktura sędziów: Dalsze mianowanie wykwalifikowanych sędziów i ustanowienie norm proceduralnych wzmocnią ramy operacyjne JSP.

Orzeczenia sądu w dalszym stopniu udoskonalą jego podejście do rozpatrywania złożonych sporów patentowych w różnych jurysdykcjach.

7.4. Strategiczne implikacje dla firm:

Firmy dostosowują swoje strategie patentowe, aby wykorzystać scentralizowane możliwości UPC w zakresie egzekwowania prawa.

Możliwość uzyskiwania ogólnoeuropejskich nakazów sądowych i usprawnione procesy sądowe oferują znaczne korzyści, chociaż przedsiębiorstwa muszą także radzić sobie z ryzykiem związanym z nowym systemem.

Ogólnie rzecz biorąc, system UPC i jednolity patent okazały się bardzo obiecujące w pierwszym roku funkcjonowania. 

Dzięki ciągłym ulepszeniom procedur, nominacjom sędziów i potencjalnemu rozszerzeniu na więcej państw członkowskich UE, UPC ma szansę stać się kamieniem węgielnym sporów patentowych w Europie, oferując posiadaczom patentów bardziej spójną i skuteczną ochronę.

8. Wnioski 

Jednolity Sąd Patentowy (UPC) i jednolity system patentowy znacząco zmieniły europejski krajobraz patentowy od czasu ich powstania 1 czerwca 2023 r.

Zapewniając scentralizowane i skuteczne ramy dla postępowań patentowych, instytucje te rozwiązały długotrwałe problemy związane z kosztami, złożonością i niespójnością w egzekwowaniu patentów w wielu jurysdykcjach.

W miarę dalszej ewolucji systemu UPC i jednolitego patentu, mogą one odegrać kluczową rolę we wspieraniu innowacji i wzrostu gospodarczego w Europie.

Ciągłe udoskonalanie procedur, rozszerzenie o większą liczbę państw członkowskich oraz strategiczne dostosowania dokonywane przez przedsiębiorstwa ukształtują przyszłość sporów patentowych i ich egzekwowania, czyniąc Europę bardziej atrakcyjnym i konkurencyjnym rynkiem dla innowatorów z całego świata.

O TTC

At Konsultanci TT, jesteśmy wiodącym dostawcą niestandardowej własności intelektualnej (IP), wywiadu technologicznego, badań biznesowych i wsparcia innowacji. Nasze podejście łączy narzędzia AI i modelu wielkojęzykowego (LLM) z ludzką wiedzą, dostarczając niezrównane rozwiązania.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych ekspertów ds. własności intelektualnej, konsultantów technicznych, byłych egzaminatorów USPTO, europejskich rzeczników patentowych i nie tylko. Obsługujemy firmy z listy Fortune 500, innowatorów, kancelarie prawne, uniwersytety i instytucje finansowe.

Usługi:

Wybierz konsultantów TT, aby uzyskać dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania najwyższej jakości, które na nowo definiują zarządzanie własnością intelektualną.

Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami już teraz, aby umówić się na konsultację i rozpocząć precyzyjne i przewidywalne kształtowanie strategii unieważniania patentów. 

Udostępnij artykuł

Kategorie

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  popup

  ODBLOKUJ MOC

  Twojego Pomysły

  Podnieś swoją wiedzę patentową
  Ekskluzywne spostrzeżenia czekają na Ciebie w naszym biuletynie

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy