Identyfikacja podstaw nieważności patentu: 5 pułapek ze stanu techniki

Home / Blog / Unieważnienie / Identyfikacja podstaw nieważności patentu: 5 pułapek ze stanu techniki

W złożonym świecie prawa własności intelektualnej poszukiwania unieważnienia patentu odgrywają kluczową rolę w określaniu trwałości patentu.  

Proces ten polega na skrupulatnym odkrywaniu dowodów wcześniejszych niż dany patent, tzw. stanu techniki, które mogą wykazać, że wynalazek nie był nowatorski ani nieoczywisty w momencie jego zgłoszenia.  

Takie ustalenia mogą znacząco wpłynąć na wynik sporów patentowych i negocjacji licencyjnych. Jednakże proces identyfikowania solidnych podstaw unieważnienia patentu wiąże się z wieloma wyzwaniami. 

Jedną z kluczowych przeszkód w tym przedsięwzięciu jest poruszanie się po zawiłościach wyszukiwania w stanie techniki. Osoby poszukujące patentów muszą zachować czujność i wszechstronne podejście, ponieważ nadmierne poleganie na określonych rodzajach stanu techniki lub wąskich kryteriach wyszukiwania może prowadzić do niekompletnych wyników.  

Co więcej, krajobraz stanu techniki jest rozległy i zróżnicowany i obejmuje nie tylko literaturę patentową, ale także literaturę niepatentową (NPL), która często może zawierać najważniejsze informacje, których mogą brakować w bazach danych patentowych. 

W tym artykule zagłębiamy się w pięć typowych pułapek napotykanych w poszukiwaniu stanu techniki, które można wykorzystać do unieważnienia patentu. Rozumiejąc te pułapki, specjaliści ds. patentów mogą ulepszyć swoje strategie wyszukiwania, zapewniając odkrycie najbardziej odpowiedniego i przekonującego stanu techniki, aby skutecznie kwestionować ważność patentu. 

Spis treści

I) Nadmierne poleganie na art. 102(b) stanu poprzedniego  

Zgodnie z amerykańskim prawem patentowym stan techniki 102(b) jest często postrzegany jako istotne źródło informacji dla osób kwestionujących ważność patentu. Dzieje się tak, ponieważ art. 102 lit. b) dotyczy wyjątków od ogólnej zasady art. 102 lit. a), która stanowi, że dana osoba jest uprawniona do patentu, chyba że: 

 1. Zastrzegany wynalazek został opatentowany, znajdował się w użytku publicznym, był w sprzedaży, został opisany w publikacji drukowanej lub był w inny sposób udostępniony publicznie przed datą skutecznego zgłoszenia zastrzeganego wynalazku, LUB 
 2. Zastrzegany wynalazek został opisany w patencie wydanym na podstawie art. 151 (obejmującym wydanie patentu za opłatą) lub w patencie/zgłoszeniu patentowym wymieniającym innego wynalazcę i został skutecznie zgłoszony przed datą skutecznego zgłoszenia zastrzeganego wynalazku. 

Znaczenie stanu techniki 102(b) polega na jego zdolności do przewidywania całego zastrzeżenia patentowego poprzez: 

 1. Powołując się na ujawnienia opublikowane ponad rok przed datą skutecznego zgłoszenia zastrzeganego wynalazku, które:  
  • Wykonane przez wynalazcę, współwynalazcę lub inną osobę, która bezpośrednio lub pośrednio uzyskała przedmiot przedmiotu, LUB 
  • Publicznie ujawnione przez wynalazcę, współwynalazcę lub inną osobę, która bezpośrednio lub pośrednio uzyskała przedmiot przedmiotu.
 2. Cytowanie ujawnień występujących w patentach/wnioskach patentowych, gdy:  
  • Ujawniony przedmiot został uzyskany bezpośrednio lub pośrednio od wynalazcy lub współwynalazcy. 
  • Przed dokonaniem zgłoszenia przedmiot został ujawniony przez wynalazcę, współwynalazcę lub inną osobę, która uzyskała przedmiot bezpośrednio lub pośrednio, LUB 
  • Ujawniony przedmiot i zastrzeżony wynalazek były własnością tej samej osoby lub zostały przypisane tej samej osobie (przed datą skutecznego zgłoszenia).

Chociaż odniesienia do stanu techniki na podstawie art. 102(b) są wysoko cenione, ponieważ zostały opublikowane przed datą skutecznego zgłoszenia docelowego patentu i wykazują brak nowości poprzez ujawnienie wszystkich ograniczeń roszczeń, często są to typy odniesień, które najtrudniej zidentyfikować. 

Dlatego istotne jest poszerzenie poszukiwań o inne przepisy prawa, które poprzez odmienną interpretację mogłyby ujawnić przedawnienie roszczeń. Przykłady obejmują stwierdzenie braku opublikowanego, złożonego lub zastrzeżonego pierwszeństwa odniesienia do nowości przed datą skutecznego zgłoszenia lub połączenie dwóch lub więcej publikacji ze stanu techniki w celu wykazania, że ​​zastrzeżony wynalazek jest oczywisty lub brakuje mu poziomu wynalazczego. 

Podsumowanie: Opieranie się wyłącznie na stanie techniki określonym w art. 102 lit. b) może osłabić zdolność do kompleksowego kwestionowania ważności patentu. Rozszerzając wyszukiwanie o różne odniesienia do stanu techniki, które obejmują zastrzeżenia indywidualnie lub w połączeniu, zwiększasz swoje szanse na przedstawienie odpowiedniego stanu techniki, który wspiera solidny argument przeciwko ważności patentu. 

II) Ślepe zaufanie do filtrów baz danych

Stosowanie filtrów baz danych, szczególnie filtrów dat, w bazach patentowych jest powszechną praktyką mającą na celu usprawnienie wyszukiwania stanu techniki. Jednak takie podejście może prowadzić do znacznych pułapek. Niezwykle istotne jest rozpoznanie ograniczeń i potencjalnych niedokładności związanych ze ślepym zaufaniem do tych filtrów. 

Bazy danych patentowych często zawierają wnioski „fantomowe”, czyli zapisy pojawiające się w bazie danych bez odpowiadających im opublikowanych dokumentów.  

Te pozorne wpisy mogą wprowadzać w błąd wyszukiwarki, wmawiając im, że znaleźli odpowiedni stan techniki, podczas gdy w rzeczywistości nie istnieje żadna faktyczna publikacja. Dlatego poleganie wyłącznie na metadanych bazy danych może skutkować niekompletnymi lub błędnymi wynikami wyszukiwania. 

Aby uniknąć tego problemu, zawsze sprawdzaj istnienie i przydatność publikacji, sprawdzając rzeczywiste dokumenty PDF. Nie polegaj wyłącznie na metadanych dostarczanych przez bazę danych. Przegląd pełnych dokumentów gwarantuje uwzględnienie wszystkich kluczowych szczegółów, które w przeciwnym razie mogłyby zostać pominięte. 

Ponadto istotnym wyzwaniem są rozbieżności w datach publikacji, szczególnie w przypadku literatury niepatentowej (NPL). NPL może pojawić się w Internecie lub zostać rozesłany pocztą przed oficjalną datą publikacji zarejestrowaną w bazie danych.  

Na przykład artykuł z czasopisma akademickiego może być dostępny w witrynie wydawcy na kilka tygodni lub miesięcy przed oficjalną datą publikacji. Ten wczesny dostęp można zakwalifikować jako stan techniki, ale jeśli baza danych podaje jedynie oficjalną datę, to kluczowe odniesienie można przeoczyć. 

Dlatego istotne jest sprawdzanie dat publikacji w wielu źródłach. Oto kilka kluczowych działań pozwalających uniknąć pułapek: 

 1. Sprawdź istnienie dokumentów: 
  • Zawsze uzyskuj dostęp do rzeczywistych dokumentów PDF, a nie tylko do metadanych. 
  • Upewnij się, że publikacja naprawdę istnieje i jest zgodna z rekordem w bazie danych. 

         2. Sprawdź daty publikacji: 

  • Porównaj daty z wielu źródeł, aby zapewnić dokładność. 
  • Należy pamiętać o wczesnych dystrybucjach online lub pocztą, które mogą nie zostać odzwierciedlone w bazie danych.
 •  

          3. Rozważ kontekst ujawnienia: 

  • Zrozumienie kontekstu, w którym ujawniono stan techniki. 
  • Raporty techniczne lub prezentacje na konferencjach mogą zostać uznane za stan techniki wcześniej niż ich oficjalna publikacja. 

Podsumowanie: Ślepe zaufanie do filtrów baz danych może prowadzić do niekompletnych lub niedokładnych wyszukiwań ze stanu techniki. Weryfikując istnienie i istotność dokumentów oraz powołując się na daty publikacji, osoby poszukujące patentów mogą uniknąć tych pułapek. To dokładne podejście zapewnia uwzględnienie całego potencjalnego stanu techniki, wzmacniając w ten sposób argument za nieważnością patentu. 

III) Rysowanie linii w dacie krytycznej 

Przy poszukiwaniu nieważności patentów powszechną praktyką jest skupianie się wyłącznie na źródłach opublikowanych przed datą krytyczną, którą jest zazwyczaj data zgłoszenia lub data pierwszeństwa zgłoszenia patentowego.  

Chociaż takie podejście jest logiczne i często skuteczne, może być również pułapką, jeśli prowadzi do automatycznego wykluczenia odniesień opublikowanych wkrótce po krytycznej dacie. 

Osoby poszukujące patentów powinny unikać błędu polegającego na ignorowaniu publikacji w ciągu roku od daty krytycznej. Odniesienia te mogą dostarczyć cennych informacji, które mogą prowadzić do odkrycia odpowiedniego stanu techniki przed datą krytyczną.  

Co więcej, publikacje z tego okresu mogą zapewnić wgląd w ewolucję technologii i trendów branżowych, potencjalnie odkrywając ekspertów lub dokumenty, które mogą dodatkowo wesprzeć argument o unieważnieniu. 

Oto najważniejsze powody, dla których nie należy przeoczyć publikacji opublikowanych wkrótce po krytycznej dacie: 

 1. Odkrywanie informacji o datach przedkrytycznych: 
  • Publikacje ukazujące się wkrótce po dacie krytycznej mogą powoływać się na wcześniejsze, istotne prace. 
  • Odniesienia te mogą prowadzić poszukiwaczy do stanu techniki poprzedzającego datę krytyczną, co mogło początkowo nie zostać wzięte pod uwagę. 

        2. Zrozumienie ewolucji technologii: 

  • Analiza publikacji powstałych tuż po dacie krytycznej może dostarczyć kontekstu dotyczącego stanu wiedzy w tamtym czasie. 
  • To zrozumienie może pomóc wykazać, w jaki sposób zastrzegany wynalazek był oczywisty lub stanowił naturalny postęp istniejącej technologii. 

        3. Identyfikacja potencjalnych biegłych: 

  • Autorzy publikacji z tego okresu często posiadają wiedzę w tej dziedzinie i mogą pełnić rolę biegłych. 
  • Eksperci ci mogą złożyć zeznania dotyczące oczywistości lub braku nowości zastrzeżonego wynalazku. 

       4. Cytaty z odsyłaczami: 

  • Publikacje z datą pokrytyczną często odwołują się do prac wcześniejszych, które można bliżej zbadać. 
  • Cytaty te mogą odkryć ukryte perełki stanu techniki, które wzmacniają przypadek unieważnienia. 

Podsumowanie: Automatyczne wykluczanie odniesień opublikowanych po krytycznej dacie może spowodować utratę możliwości znalezienia odpowiedniego stanu techniki.  

Biorąc pod uwagę publikacje powstałe w ciągu roku od daty krytycznej, osoby poszukujące patentów mogą uzyskać cenny wgląd w stan technologii i odkryć dodatkowe odniesienia potwierdzające argument za nieważnością.  

To szersze podejście zapewnia bardziej kompleksowe i skuteczne wyszukiwanie unieważnień patentów. 

IV) Niezmienny standard „najszerszej rozsądnej interpretacji”. 

Inną częstą pułapką w dochodzeniach o unieważnienie patentu jest sztywne stosowanie standardu „najszerszej rozsądnej interpretacji” (BRI), praktyki odziedziczonej po procesie badania patentów.  

Chociaż podejście to może być przydatne podczas badania patentu, nie zawsze może być odpowiednie lub skuteczne w przypadku poszukiwania nieważności. Standard BRI obejmuje interpretację zastrzeżeń patentowych w możliwie najszerszy sposób, aby objąć wszystkie potencjalne interpretacje, mając na celu zapewnienie, że patent nie wykracza poza zakres. 

Jednakże ta szeroka interpretacja może czasami prowadzić do niedokładnych wyników lub przeoczenia krytycznych niuansów w zastrzeżeniach. Aby uniknąć tej pułapki, konieczne jest przyjęcie bardziej zróżnicowanych i precyzyjnych ram interpretacji, które uwzględniają kilka kluczowych czynników. 

 1. Interpretacja egzaminatora: 
  • Zastanów się, jak rzecznik patentowy zinterpretował roszczenia w trakcie postępowania sądowego. 
  • Przejrzyj notatki egzaminatora i wszelkie odniesienia cytowane podczas procesu badania, aby zrozumieć zakres zastrzeżeń.  

        2. Argumenty Wnioskodawcy: 

  • Przeanalizuj argumentację zgłaszającego patent w trakcie ścigania, w tym wszelkie poprawki do roszczeń i odpowiedzi na działania urzędu. 
  • Argumenty te często wyjaśniają zamierzony zakres zastrzeżeń i mogą uwydatniać ograniczenia, które mogą nie być oczywiste z samego języka zastrzeżeń. 

       3. Powody przyznania zasiłku: 

  • Zbadaj podane przez eksperta powody uwzględnienia roszczeń. 
  • Może to ujawnić konkretne elementy lub kombinacje zastrzeżeń, które uznano za nowe i nieoczywiste, a które są kluczowe dla określenia znaczenia stanu techniki. 

        4. Konstrukcja roszczenia dotyczącego decyzji Markmana: 

  • W sprawach, w których patent był przedmiotem sporu, przejrzyj rozprawę Markmana i konstrukcję roszczenia sądu. 
  • Interpretacja sądowa zastrzeżeń może znacząco wpłynąć na zakres i ważność patentu. 

Omawiając i wyjaśniając ramy interpretacji z zespołem zlecającym wyszukiwanie, osoby poszukujące patentów mogą zapewnić dokładniejsze i skuteczniejsze podejście. Wiąże się to ze szczegółowym zbadaniem historii zgłoszenia patentowego i wszelkich istotnych dokumentów postępowania sądowego w celu uzyskania pełnego zrozumienia zakresu roszczenia. 

Podsumowanie: Ścisłe przestrzeganie standardu najszerszej rozsądnej interpretacji może prowadzić do zbyt szerokiego i czasami niedokładnego rozumienia zastrzeżeń patentowych.  

Włączając szczegółowe i dostosowane do kontekstu ramy interpretacji, w tym notatki eksperta, argumenty zgłaszającego, powody przyznania ulgi i orzeczenia sądowe, osoby poszukujące patentów mogą dokładniej ocenić stan techniki i wzmocnić argumenty za nieważnością.  

Takie podejście zapewnia precyzyjne i dokładne wyszukiwanie nieważności patentów, zmniejszając ryzyko przeoczenia krytycznego stanu techniki. 

V) Koncentrując się wyłącznie na literaturze patentowej 

Istotną pułapką w poszukiwaniach unieważnień patentów jest skupianie się wyłącznie na literaturze patentowej przy jednoczesnym zaniedbywaniu literatury niepatentowej (NPL). Literatura patentowa obejmuje wcześniej udzielone patenty i opublikowane zgłoszenia patentowe, które są istotnymi źródłami stanu techniki. Jednakże poleganie wyłącznie na literaturze patentowej może skutkować pominięciem odpowiedniego stanu techniki znalezionego w różnych źródłach spoza dziedziny patentów. 

Literatura niepatentowa obejmuje szeroką gamę publikacji, w tym artykuły w czasopismach, materiały konferencyjne, standardy techniczne, tezy, podręczniki, instrukcje obsługi produktów, filmy, wpisy na blogach i nie tylko.  

Źródła te często mogą zawierać najważniejsze informacje sprzed wydania danego patentu i mogą mieć kluczowe znaczenie w kwestionowaniu jego ważności. 

Oto kluczowe powody, dla których warto rozszerzyć wyszukiwanie poza literaturę patentową: 

 1. Szerszy zakres informacji: 
  • Literatura niepatentowa często opisuje postęp technologiczny, wyniki eksperymentów i zastosowania praktyczne, które mogą nie zostać ujęte w dokumentach patentowych. 
  • Publikacje dotyczące badań akademickich i przemysłowych mogą ujawnić stan techniki, który wykazuje brak nowości i oczywistości zastrzeganego wynalazku. 

       2. Wczesne ujawnienia: 

  • Rozwój technologiczny i innowacje są często ujawniane w materiałach konferencyjnych i artykułach w czasopismach przed ich opatentowaniem. 
  • Te wczesne ujawnienia mogą służyć jako mocne odniesienia do stanu techniki w celu unieważnienia zastrzeżeń patentowych. 

       3. Zastosowania w świecie rzeczywistym: 

  • Wersje produktów, instrukcje obsługi i specyfikacje techniczne często opisują wdrożenia technologii, które mogą przewidywać roszczenia patentowe. 
  • Dokumenty te dostarczają praktycznego wglądu w sposób, w jaki technologia była wykorzystywana i rozumiana w branży przed datą zgłoszenia patentu. 

      4. Różnorodne formaty i media: 

  • Literatura niepatentowa występuje w różnych formatach, w tym na nośnikach cyfrowych i fizycznych, które mogą nie zostać w pełni zdigitalizowane lub zindeksowane w bazach danych patentów. 
  • Dostęp do fizycznych bibliotek i archiwów może odkryć ukryte skarby stanu techniki, które nie są dostępne online. 

       5. Normy i Przepisy Techniczne: 

  • Normy branżowe i przepisy techniczne często poprzedzają patenty i mogą stanowić podstawę do unieważnienia roszczeń. 
  • Dokumenty te mogą wykazać, że zastrzegany wynalazek był już wymagany lub sugerowany przez istniejące normy. 

Podsumowanie: Koncentrowanie się wyłącznie na literaturze patentowej może skutkować niekompletnym przeszukaniem stanu techniki. Uwzględniając literaturę niepatentową, taką jak artykuły z czasopism, materiały konferencyjne, standardy techniczne, instrukcje produktów i nie tylko, osoby poszukujące patentów mogą odkryć krytyczny stan techniki, który wzmacnia argument za nieważnością patentu.  

Kompleksowa strategia wyszukiwania, obejmująca zarówno literaturę patentową, jak i niepatentową, zapewnia dokładne i skuteczne wyszukiwanie nieważności, zwiększając prawdopodobieństwo skutecznego zakwestionowania ważności patentu. 

Final Thoughts

Przeprowadzenie dokładnego poszukiwanie nieważności patentu to złożony i skrupulatny proces, wymagający głębokiego zrozumienia różnych źródeł stanu techniki i strategicznego wykorzystania przepisów prawnych.  

Omawiane pułapki – nadmierne poleganie na stanie techniki 102 (b), ślepe zaufanie do filtrów baz danych, sztywne trzymanie się daty krytycznej, ścisłe stosowanie standardu najszerszej rozsądnej interpretacji i skupianie się wyłącznie na literaturze patentowej – podkreślają związane z tym wyzwania i niuanse w tym przedsięwzięciu. 

Ostatecznie celem jest zapewnienie solidności systemu patentowego i objęcia ochroną patentową jedynie wynalazków naprawdę nowatorskich i nieoczywistych.  

Unikając tych typowych pułapek i przyjmując holistyczną strategię wyszukiwania, specjaliści ds. patentów mogą przyczynić się do integralności i uczciwości systemu patentowego, zapewniając odpowiednie nagradzanie i ochronę innowacji. 

O TTC

At Konsultanci TT, jesteśmy wiodącym dostawcą niestandardowej własności intelektualnej (IP), wywiadu technologicznego, badań biznesowych i wsparcia innowacji. Nasze podejście łączy narzędzia AI i modelu wielkojęzykowego (LLM) z ludzką wiedzą, dostarczając niezrównane rozwiązania.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych ekspertów ds. własności intelektualnej, konsultantów technicznych, byłych egzaminatorów USPTO, europejskich rzeczników patentowych i nie tylko. Obsługujemy firmy z listy Fortune 500, innowatorów, kancelarie prawne, uniwersytety i instytucje finansowe.

Usługi:

Wybierz konsultantów TT, aby uzyskać dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania najwyższej jakości, które na nowo definiują zarządzanie własnością intelektualną.

Skontaktuj się z nami

Porozmawiaj z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami już teraz, aby umówić się na konsultację i rozpocząć precyzyjne i przewidywalne kształtowanie strategii unieważniania patentów. 

Udostępnij artykuł

Kategorie

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  popup

  ODBLOKUJ MOC

  Twojego Pomysły

  Podnieś swoją wiedzę patentową
  Ekskluzywne spostrzeżenia czekają na Ciebie w naszym biuletynie

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy