Czym są patenty na projekty i jak je uzyskać?

Strona główna / Czym są patenty na projekty i jak je uzyskać?

Wprowadzenie

Patenty są formą własności niematerialnej, która zapewnia właścicielowi wyłączne prawa do używania/sprzedaży/licencjonowania patentu lub opatentowanego wynalazku. Patenty dzieli się dalej na patenty użytkowe, patenty na projekty i patenty na rośliny.

Patenty użytkowe przyznawane są za nowatorski wynalazek, który ma pewną użyteczność i funkcję. Patenty na projekt udzielane są wyłącznie na podstawie nowego projektu, bez zastanawiania się, czy projekt ma użyteczność, czy nie. Patenty na rośliny przyznawane są zgłaszającemu, który wynalazł nową odmianę rośliny. 

Spis treści

Co to jest patent na projekt? 

A patent na projekt ma ogromne znaczenie w dziedzinie patentów. Chroni nowy i oryginalny wzór ozdobny zastosowany na artykule. Patent na projekt chroni cechy wizualne, konfigurację i zdobienie powierzchni artykułu.  

Wzór objęty patentem może być chroniony w częściach lub. Na przykład – jest butelka A. A ma ciało B i czapka C. Zgłaszający patent może albo złożyć pojedynczy wniosek patentowy obejmujący całą butelkę, albo może złożyć oddzielny wniosek patentowy dla obu B i C. Jeśli mówimy o definicji patentu na wzór prostym językiem: 

 • Jest to ochrona dwu- lub trójwymiarowego wyglądu artykułu, a nie cech funkcjonalnych lub strukturalnych. 
 • Wygląd wynika z cech takich jak kształt, linie, kontury, tekstura, kolor i/lub materiał samego artykułu i/lub jego zdobnictwo. 

Co więcej, koszt patentu na projekt jest stosunkowo niższy i można go łatwo uzyskać w porównaniu z patentami użytkowymi. 

Kluczową kwestią, którą zgłaszający powinien przemyśleć przed dokonaniem zgłoszenia, jest to, czy wartość wynalazku leży w jego funkcjonalności, czy w wyglądzie. Możliwe, że projekt produktu ma również użyteczność. Projekt może prowadzić do zwiększenia wydajności obiektu. Kiedy jednak zgłaszający patent złożył wniosek o patent na wzór, jedyną ochroną, jaką otrzymuje, jest ochrona projektu wizualnego, a nie jego użyteczności. Na użyteczność wzoru można złożyć odrębny wniosek o patent użytkowy.  

Na przykład, jeżeli zgłaszający uważa, że ​​w przypadku konkretnego produktu jedynie nowy projekt będzie miał wartość ekonomiczną, wówczas zgłoszenie patentu na wzór byłoby dla niego korzystne, ponieważ uzyskanie patentu na wzór jest zarówno tańsze, jak i szybsze. Uzyskanie patentu na projekt przyznanego na produkt zwiększa także wartość rynkową produktu.  

Przedmiotem zgłoszenia patentowego na wzór jest: 

 • Konfiguracja lub kształt artykułu 
 • Zdobienie powierzchni naniesione na artykuł lub 
 • Połączenie konfiguracji i zdobnictwa powierzchni. 

W USA artykuł można uznać za posiadający wzór, jeżeli jest on taki, że bez niego nie można zdefiniować produktu. Wzór musi stanowić część produktu i być z nim nierozerwalnie związany. Ten projekt musi być określonym wzorem. Ten wzór można wygrawerować, wydrukować lub wytrawić na produkcie możliwym do wytworzenia. 

W Unii Europejskiej (UE) wzór nazywany jest wzorem wspólnotowym. Wzór wspólnotowy może być dwojakiego rodzaju, a mianowicie zarejestrowany wzór wspólnotowy (ZWW) i niezarejestrowany wzór wspólnotowy (UCD). Podobnie jak patent na wzór amerykański, wzór wspólnotowy zapewnia również ochronę wyglądu całości lub części projektu produktu we wzornictwie społecznościowym. Projekt produktu musi wynikać z obecności linii, konturów, jednego lub więcej kolorów, różnych kształtów, tekstur, rycin i/lub materiału samego produktu i/lub jego ozdoby. W przeciwieństwie do amerykańskich patentów na projekt, wzór wspólnotowy można również zgłosić w przypadku projektów, planów architektonicznych, projektów wnętrz, projektów krajobrazu itp. 

Zarejestrowany wzór wspólnotowy 

Zarejestrowany wzór wspólnotowy to prawo przyznane przez EUIPO zgłaszającemu wzór wspólnotowy do ochrony jego wzoru i przyznające mu wyłączne prawa do używania, sprzedaży, produkcji, oferowania, importowania, eksportowania lub magazynowania przedmiotów zawierających chroniony wzór. Aby wzór wspólnotowy mógł zostać uznany za zarejestrowany, aby zaczął obowiązywać, musi zostać zarejestrowany w urzędzie ds. własności intelektualnej. 

Każda osoba, która wykorzystuje wzór komercyjnie bez jakiejkolwiek licencji lub uprzedniej zgody właściciela ZWW, jest uznawana za naruszającą wzór i podlega karze. 

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy 

Niezarejestrowany wzór wspólnotowy to prawo przyznane przez EUIPO polegające na ograniczeniu jakiejkolwiek innej stronie, oprócz właściciela, możliwości komercyjnego wykorzystania wzoru. Ma to zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy korzystanie ze wzoru przez osobę trzecią następuje w wyniku skopiowania niezarejestrowanego wzoru.  

Jeżeli projekt został wykonany samodzielnie przez drugiego projektanta, nie będzie to uznawane za naruszenie. Jeżeli wtórny projektant udowodni, że nie miał wcześniejszej wiedzy o chronionym wzorze, nie uważa się tego za naruszenie.  

UCD jest chroniony od dnia jego wyprodukowania. Nie wymaga żadnej formalnej rejestracji. Zarówno wyłączniki RCD, jak i UCD cieszą się tym samym zakresem i poziomem ochrony. Jedynym czynnikiem wymaganym dla ich ochrony jest nowość, oryginalność i zdobnictwo. 

Ubiegając się o patent na projekt, należy pamiętać o narysowaniu linii ciągłych dla części objętej roszczeniem i linii przerywanych dla części nie objętej roszczeniem. Na przykład: jeśli projekt dotyczy tylko rowków na butelce, rowki należy narysować liniami ciągłymi, a butelkę liniami przerywanymi. Ma to na celu określenie zakresu ochrony wzoru.  

Zgłaszający może ubiegać się o patent na projekt dla produktów fizycznych, takich jak telefony komórkowe, butelki, buty, wiertarki, szczoteczki do zębów itp., oraz produktów wirtualnych, takich jak graficzny interfejs użytkownika (GUI), ikony graficzne, graficzne przedstawienie układu aplikacja na telefon komórkowy. 

Każdy wzór wspólnotowy, zarejestrowany lub niezarejestrowany, podlega ochronie we wszystkich państwach członkowskich UE, a także w niektórych państwach spoza UE. Wszystkie państwa członkowskie UE są członkami EPO (Europejskiego Urzędu Patentowego).  

Członkowie spoza UE należący do EPO to: Albania, Islandia, Liechtenstein, Monako, Macedonia Północna, Norwegia, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania.

Buty do tenisa (904737S1 USD)

Pojazd jako Eucieleśniony w A Motor & Toy Car (552513S1 USD)

Butelka do mieszania (840186S1 USD)

Bieżniki opon (008928337-0001 )

Urządzenie multimedialne (516576S1 USD)

Laptop Colśnienie Preklamy (008326805-0029 )

Ekran wyświetlacza (385870S USD)

Dżinsy (001865569-0003 )

Zobowiązania prawne 

Różne przepisy regulują ochronę wzorów w różnych stanach. W USA zgłaszający może chronić swoje projekty, uzyskując wyłączną licencję na mocy 35 USC (§§ 171 – 173). Na mocy tych przepisów każdy, kto wymyśli nowy, oryginalny i ozdobny wzór artykułu, może uzyskać patent na wzór na okres 14 roku (jeśli złożone przed 13 maja 2015 r.) oraz 15 roku (jeżeli złożony został w dniu 13 maja 2015 r. lub później) od dnia rozpatrzenia wniosku. Tutaj „nowy” oznacza nowość w świetle istniejących wcześniej sztuk; „oryginalny” oznacza, że ​​projekt powinien być niepowtarzalny i nieoczywisty w świetle istniejącej wcześniej sztuki; projekt powinien być niepowtarzalny i nie może symulować dobrze znanego lub naturalnie występującego przedmiotu lub osoby, nie jest oryginalny. 

W UE zgłaszający może uzyskać ochronę swojego wzoru poprzez uzyskanie wyłącznej licencji na mocy rozporządzenia (WE) nr 6/2002 w sprawie ochrony wzorów wspólnotowych (CDR). 

Niedozwolone 

 • Tematy, które mogą być obraźliwe dla jakiejkolwiek płci, religii, rasy, narodowości lub jakiejkolwiek grupy etnicznej. 
 • Produkt posiadający naturalny kształt. 
 • Tematem jest kolor jako taki, zwykłe elementy werbalne, muzyka, dźwięk, żywy produkt, dowolna koncepcja abstrakcyjna itp.  

Wyróżnialność i niepowtarzalny kształt to kolejne wymagania stawiane projektowi. Wymóg charakteru odróżniającego odpowiada kryteriom nowości zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002. 

Wymagania dotyczące rysunków 

Patenty na projekty opierają się wyłącznie na projekcie. Nie ma wymogu uzyskania patentu na wzór zarejestrowany ze względu na jego użyteczność. Najważniejszym warunkiem uzyskania patentu na wzór jest posiadanie unikalnego wzoru. Aby pokazać ten unikalny projekt, zgłaszający musi przygotować odpowiednie rysunki patentowe na projekt, ponieważ rysunki te są najważniejszym elementem zgłoszenia patentowego na projekt. Każde zgłoszenie patentowe na wzór musi zawierać rysunki produktu przedstawiające unikalny wzór. Rysunki te są w większości rysunkową reprezentacją produktu wraz z jego projektem. Część urzędów patentowych umożliwia dostarczenie czarno-białych fotografii produktu, a część urzędów patentowych pozwala na kolorowe przedstawienie produktu.  

wymagania 

 • Rysunki lub fotografie muszą być wyraźne i kompletne. 
 • Przedmiot ochrony powinien być jasno określony w projektach za pomocą linii ciągłych/przerywanych. 
 • Zakres projektu nie powinien być pozostawiony domysłom.  
 • Rysunki należy przygotować zgodnie z zaleceniami urzędu patentowego. 
 • W przypadku Stanów Zjednoczonych projekt powinien być napisany czarnym tuszem na białym papierze. Zamiast rysunków można wykorzystać także fotografie czarno-białe. Fotografie kolorowe można wykorzystywać wyłącznie za zgodą. 
 • W przypadku UE kolorowa fotografia może być również wykorzystana do zgłoszenia wzoru w zarejestrowanym wzorze wspólnotowym. Projekt objęty zakresem wynalazku musi zostać odpowiednio ujawniony.  
 • Projekt nie może zawierać niczego poza produktem i projektem. Projekt należy narysować lub przedstawić na białym papierze. 
 • Żadnego łączenia zdjęć czarno-białych z kolorowymi w jednej aplikacji. 
 • Spójność pomiędzy rysunkami. 

Kolorowe rysunki lub kolorowe fotografie 

Osoba ubiegająca się o patent na wzór amerykański ma obowiązek dostarczyć projekty zapisane czarnym tuszem na białym papierze. USPTO umożliwia również wnioskodawcy dostarczenie kolorowych rysunków lub fotografii we wnioskach o patent na projekt, odnoszących się do warunku wstępnego zatwierdzenia przez USPTO poprzez złożenie petycji. Zgłaszający musi wyjaśnić powód dostarczenia kolorowych rysunków/zdjęć. Jeśli warunki zostaną spełnione, USPTO może zezwolić zgłaszającemu patent na wykorzystanie kolorowych rysunków/zdjęć. Każdy taki wniosek należy złożyć wraz z odpowiednią opłatą. 

Przesyłając kolorowy rysunek/zdjęcie, zgłaszający musi dodać zastrzeżenie, jeśli uważa, że ​​kolor nie jest częścią zgłaszanego wzoru. W przypadku braku jakiegokolwiek zastrzeżenia, zgłoszenie patentowe zostanie uznane za zawierające kolor wzoru jako integralną część wzoru. Z zastrzeżenia można skorzystać wyłącznie w przypadku składania kolorowych fotografii w formie nieformalnych rysunków. 

Inaczej niż w USA, EUIPO przyjmuje kolorowe rysunki lub fotografie w zgłoszeniach wzorów wspólnotowych bez wymogu wcześniejszej zgody w drodze petycji i bez jakichkolwiek opłat za kolorowy rysunek lub fotografię. Zgłaszający nie musi składać żadnego nieformalnego przedstawienia rysunków w ramach zgłoszenia wzoru wspólnotowego. 

Jeżeli w zgłoszeniu dotyczącym wzoru wspólnotowego załączono kolorowy rysunek lub fotografię, kolor stanowi integralną i ważną część projektu. EUIPO zapewnia ochronę wzoru, uznając kolor za jego integralną część. W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, EUIPO nie uwzględnia w żaden sposób zastrzeżenia dotyczącego wykluczenia koloru z zakresu wzoru. Jeżeli zgłaszający nie uważa koloru za ważną część swojego projektu, powinien dostarczyć rysunki wykonane czarnymi liniami lub białym papierem. 

Powody wniesienia sprzeciwu przez egzaminatora dotyczącego rysunków: 

 • Wniosek zawiera niespójne przedstawienie rysunków zastrzeganego projektu. 
 • Rysunki/zdjęcia są niejasne. 
 • Na dostarczonych zdjęciach znajdują się obiekty inne niż zastrzeżony projekt. 
 • Dostarczono błędne rysunki. 

Poglądy rysunków patentowych 

Aby egzaminator mógł zrozumieć zakres wzoru, zgłaszający musi dostarczyć wystarczającą liczbę zdjęć, aby w pełni ujawnić zastrzeżony wzór.  

wymagania: 

 • W razie potrzeby należy dostarczyć rysunki lub fotografie przedstawiające różne widoki projektu. Może to być widok z przodu, widok z góry, widok z dołu, widok z boku, widok z tyłu i/lub dowolny inny widok, który może pomóc lepiej zdefiniować projekt. 
 • Widoki, które nie zawierają żadnych dodatkowych informacji lub są jedynie duplikatami, można pominąć. Przykładowo – jeśli widok z przodu i widok z tyłu są duplikatami, to zamiast dostarczać oba widoki, można dostarczyć tylko jeden widok wraz z zapisem w specyfikacji wskazującym, że drugi widok jest identyczny.  
 • Aby prawidłowo przedstawić zastrzeżony projekt, może być konieczne przedstawienie widoku przekroju. Dostarczenie widoku przekroju jest dozwolone pod warunkiem, że przekrój nie może przedstawiać żadnych cech funkcjonalnych ani żadnego wewnętrznego projektu lub konstrukcji, które nie stanowią części zastrzeganego projektu. 
 • Przy zgłaszaniu projektu 3D można udostępnić widok perspektywiczny, aby właściwie pokazać wygląd projektu. 
 • Przesyłając widok perspektywiczny, pokazane powierzchnie nie muszą być ilustrowane w innych widokach, jeśli powierzchnie te są wyraźnie zrozumiałe z innych widoków. 

Dla nas 

USPTO uznaje każdy wzór zdobniczy, cechy wizualne, w tym kształt lub konfigurację przedmiotu lub produktu, graficzny interfejs użytkownika, ikony komputerowe, czcionki, za przedmiot ochrony jako wzór, jeśli są nowatorskie i oryginalne. Istnieją pewne tematy, które uważa się za niekwalifikujące się do ochrony. Obejmują one: 

 • naturalnie występująca/znana osoba/przedmiot 
 • tematy pozbawione cech ozdobnych 
 • tematy, które można uznać za obraźliwe dla jakiejkolwiek religii, rasy, grupy etnicznej, płci lub narodowości 

W Stanach Zjednoczonych, przedmiotowy wzór uważa się za nowy wzór, jeżeli w jednym istniejącym wcześniej/stanowym stanie techniki nie ujawniono wzoru identycznego z przedmiotem projektu pod każdym istotnym względem. W teście dotyczącym naruszenia patentu na projekt, przeprowadzonym przez Federal Circuit of US, Federal Circuit of US porównał „identyczne we wszystkich istotnych aspektach” z „zasadniczo takimi samymi”. Tym samym ten sam projekt może być także stanem techniki dla danego projektu. 

Dla Europy 

W Europie, wzory są chronione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), zwany wcześniej systemem wzorów wspólnotowych OHIM. Zgłaszający może dotyczyć zarówno zarejestrowanych wzorów wspólnotowych, jak i niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych. 

Nomenklatura patentowa na projekt 

Każdy stan ma inny format kategoryzacji patentu na projekt. Na przykład numer patentu na projekt zaczyna się od „D” lub „Des” w USA. Każdy patent US Design ma 7-cyfrową identyfikację. Na przykład - (Dnnnnnn, Gdzie „N” jest cyfrą od 0 do 9).  

Zarejestrowany wzór wspólnotowy ma 9-cyfrową identyfikację zawierającą konfigurację nnnnnnnnn-mmmm, gdzie „N” i "M" są cyframi od 0 do 9. „N” wskazuje główny numer projektu i "M" wskazuje numer przyznanego wzoru. Aby to jasno określić, jeżeli złożono wniosek o wzór wspólnotowy obejmujący tylko jeden wzór i wzór ten zostanie zarejestrowany, wówczas przyznany zostanie numer nnnnnnnnn-0001. Jeżeli złożono wniosek o wzór wspólnotowy obejmujący wiele wzorów i wielokrotny wzór zostanie zarejestrowany w tym samym zgłoszeniu, wówczas przyznany numer będzie wyglądał następująco: nnnnnnnnn-0001, nnnnnnnnn-0002, nnnnnnnnn-0003… i tak dalej. 

Jak długo obowiązują patenty na projekty? 

Długość patentu na projekt może być czynnikiem decydującym dla zgłaszającego podczas składania wniosku o patent. Wynalazek zgłaszającego może posiadać zarówno cechy użytkowe, jak i konstrukcyjne. Funkcja narzędziowa może nie nadawać się do użytku po kilku latach. Zatem zgłaszający może być zmotywowany do uzyskania patentu na projekt. Konieczne jest zatem określenie okresu obowiązywania patentu na projekt i okresu obowiązywania patentu użytkowego.  

W USA patenty na projekty które były mają okres ważności 14 lat od daty wystawienia (złożone przed 15 grudnia 2013 r.) oraz mają okres ważności 15 lat od daty wystawienia (jeżeli zostały złożone w dniu 15 grudnia 2013 r. lub później). Podobnie jak patent użytkowy, po wygaśnięciu lub wygaśnięciu patentu na projekt, projekt wchodzi do domeny publicznej i każdy może z niego korzystać bez ryzyka naruszenia. Wygaśnięcie patentu na wzór powoduje utratę przez zgłaszającego wszelkich praw wyłącznych do wzoru. 

W Europie projektowanie społecznościowe, albo wzór można zarejestrować w EUIPO przed komercjalizacją i uzyskać zarejestrowany wzór wspólnotowy (ZWW), albo wykorzystać go do komercjalizacji bez rejestracji i używać go jako niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego (UCD). 

Chociaż zarówno ZWW, jak i UCD podlegają podobnym rodzajom ochrony zapewnianym przez EUIPO, okres ochrony obu jest zupełnie inny. Zgłaszający musi dokładnie wybrać swoją strategię w oparciu o okres życia projektu przed komercjalizacją projektu społecznościowego. 

 • Zarejestrowany wzór wspólnotowy (ZWW) uzyskuje wstępny okres ochrony na okres 5 lat od dnia zgłoszenia. RCD można odnawiać na okresy od pięciu lat do maksymalnie maksymalnie 25 lata. 
 • Niezarejestrowany wzór wspólnotowy (UCD) otrzymuje ochronę na okres trzech lat od dnia, w którym wzór został po raz pierwszy udostępniony publicznie na terytorium Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do RCD, okres ochrony UCD nie może zostać odnowiony ani przedłużony. 
Sr. No. Jurysdykcja Typ Semestr
1
US
Patent na projekt
14 lat od daty wydania (złożone przed 15 grudnia 2013 r.) 15 lat od daty wydania (złożone 15 grudnia 2013 r. lub później)
2
EP
Zarejestrowany wzór wspólnotowy (ZWW)
Początkowo na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia na wniosek na okres od 5 lat do maksymalnie 25 lat
Niezarejestrowany wzór wspólnotowy (UCD)
For a period of 3 years from the date when first made available to public in the jurisdiction of EU. (Not eligible for renewal)

Wyszukiwanie patentów na projekt 

Projekt stworzony przez projektanta może wydawać mu się nowy i oryginalny. Możliwe jest jednak, że ten sam wzór jest już używany lub został zarejestrowany przez kogoś innego. Aby więc zaoszczędzić czas i pieniądze, projektant powinien upewnić się, że projekt wydaje się mieć zdolność patentową lub nie. Niewykluczone, że w trakcie poszukiwań okaże się, że jego nowoczesny projekt w sposób niezamierzony narusza istniejący patent na wzór. Może to zrobić sam projektant lub zatrudnić kogoś do sprawdzenia zdolności patentowej. Wyszukiwanie nie powinno ograniczać się wyłącznie do organu UE. Należy to zrobić, biorąc pod uwagę cały świat, ponieważ wszystko, co zostanie opublikowane w dowolnym miejscu na świecie, zanim dokonanie istniejącego zgłoszenia może stanowić przeszkodę w zarejestrowaniu wzoru. 

Zarejestrowane wzory wspólnotowe (ZWW) 

Dość częstym pytaniem jest, jak sprawdzić patent na projekt? Można to zrobić za pomocą różnych baz danych, takich jak: 

eWyszukiwarka Plus 

eWyszukiwarka Plus to narzędzie wyszukiwania udostępniane przez EUIPO. Zapewnia dostęp do bazy danych EUIPO zawierającej zarejestrowane wzory wspólnotowe. Użytkownik może wyszukiwać zarejestrowane projekty na podstawie słów kluczowych, klasyfikacji, wynalazców, wnioskodawców itp. i może pomóc Ci dowiedzieć się, czy ktoś zarejestrował u nas podobny projekt. 

Widok projektu  

Widok projektu to kolejne narzędzie wyszukiwania udostępniane przez EUIPO. Jest to dedykowane narzędzie, w którym można wyszukiwać projekty za pomocą różnych pól wyszukiwania, takich jak klasyfikacja, słowa kluczowe, wynalazcy, zgłaszający, ograniczenie dat itp. Pozwala sprawdzić projekty kilku innych krajów innych niż baza danych EUIPO. 

Globalna baza danych projektów WIPO 

WIPO Global Design Database to narzędzie wyszukiwania udostępniane przez WIPO. Jest to narzędzie do wyszukiwania projektów udostępniane przez WIPO, w którym użytkownik może wyszukiwać projekty przy użyciu różnych pól wyszukiwania, takich jak klasyfikacja, słowa kluczowe, wynalazcy, zgłaszający, ograniczenie daty itp. Umożliwia sprawdzanie projektów dla kilku jurysdykcji, takich jak USA, Japonia, CN, UE, KR itp.  

Niezarejestrowane wzory wspólnotowe (UCD) 

Nie ma oficjalnego portalu umożliwiającego wyszukiwanie niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych, na którym można by wyszukiwać niezarejestrowane wzory wspólnotowe, ponieważ nie zostały one zarejestrowane. Projektant/poszukiwacz ma obowiązek przeprowadzić poszukiwania w obrębie dziedziny będącej przedmiotem patentu. Projekt można przeszukać w dowolnej dostępnej literaturze, przeszukać internet, sprawdzić platformy mediów społecznościowych pod kątem różnych firm, odwiedzić targi itp. 

Projektanci mogą zwrócić się do profesjonalnych agencji/konsultantów o dokładne wyszukiwanie tego samego, ponieważ mają w tym doświadczenie.  

Metody wyszukiwania 

W patencie na wzór istnieją tylko 2 główne czynniki – projekt i data pierwszeństwa. Podczas wyszukiwania należy wziąć pod uwagę te dwa czynniki. Przeprowadzenie wyszukiwania wzoru na podstawie tych czynników zmniejsza ryzyko naruszenia cudzego wzoru i pomaga zdecydować zgłaszającemu, w jaki sposób podejść do rejestracji wzoru. Chociaż ZWW uzyskuje ochronę od daty przyznania patentu na wzór, ale jeśli istnieje data pierwszeństwa przed datą zgłoszenia patentu na wzór, wówczas data ta staje się datą graniczną dla tego wzoru. W przeciwnym razie za datę pierwszeństwa uważa się samą datę zgłoszenia. 

Co to jest prawo pierwszeństwa? 

Podobnie jak patent użytkowy, również wzór ma prawo pierwszeństwa. Każde zgłoszenie wzoru dokonane w dowolnym kraju będącym stroną Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej lub Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu Każdy może zastrzec pierwszeństwo, wykorzystując swoje zgłoszenie wzoru w tym kraju jako podstawę zgłoszenia ZWW. 

W przeciwieństwie do patentów użytkowych, w przypadku których zgłaszający ma 12 miesięcy od daty złożenia wniosku pierwszeństwa na złożenie wniosku w UE, zgłoszenie ZWW wraz ze zgłoszeniem wcześniejszego wzoru należy dokonać w ciągu Miesiąc 6. Jeżeli wzór z zastrzeżeniem pierwszeństwa zostanie zarejestrowany w UE, będzie miał pierwszeństwo przed innymi zgłoszeniami dokonanymi w ciągu tego sześciomiesięcznego okresu. 

Wnioskodawca ma możliwość zastrzeżenia pierwszeństwa podczas wypełniania formularza wniosku ZWW. Datą odniesienia dla sprawdzenia daty pierwszego zgłoszenia staje się data złożenia pierwszego wniosku.  

Na przykład -  

 • Michał złożył wniosek o patent na projekt w USA w dniu 01 r., zastrzegając sobie wzór A 
 • John złożył wniosek o patent na wzór w EUIPO w dniu 01 r. zastrzeżając wzór B 
 • Michał pliki zgłoszenia wzoru wspólnotowego do EUIPO z dnia 01 r. zastrzegające wzór A 

Teraz, mimo że Michael złożył wniosek o projekt wspólnotowy później niż John, Michael może złożyć wniosek o unieważnienie projektu Johna, jeśli B jest zasadniczo podobny A 

Co powinieneś zrobić z wynikami wyszukiwania?

Podczas wyszukiwania można znaleźć jeden lub więcej wyników, które są dość podobne do tematu projektu projektanta. W takiej sytuacji projektant może skorzystać z kilku opcji. Niektóre z tych opcji to:  

Negocjacja 

Projektant może skontaktować się z właścicielem zarejestrowanego wzoru w celu negocjacji i zawarcia umowy sprzedaży/udzielenia mu licencji na korzystanie z zarejestrowanego wzoru. Można również osiągnąć między nimi dowolny inny rodzaj porozumienia. 

Zmień projekt 

Projektant może wprowadzić w swoim projekcie istotne zmiany w celu odróżnienia wzoru od zarejestrowanego(-ych) wzoru(ów).  

Ryzykowanie rejestracji  

Zgłaszający może zignorować te wzory i przystąpić do składania zgłoszenia, ryzykując wszczęcie postępowania o unieważnienie. Może spotkać się ze sprzeciwem na tej podstawie, że jego projekt jest podobny do dowolnego istniejącego ZWW lub UCD. W zależności od sytuacji wnioskodawca będzie musiał podjąć pewne kroki, aby ograniczyć sprzeciw lub ostatecznie wycofać/porzucić swój wniosek. 

Pozywa właściciela RCD  

Po znalezieniu ZWW podobnego do jego projektu może on pozwać zgłaszającego ten ZWW, jeśli uzna, że ​​istnieją odpowiednie podstawy do wniesienia pozwu. 

Poddaj się  

Jeżeli przedmiotowy wzór jest zasadniczo podobny do istniejącego ZWW i nie stanowi istotnej różnicy, zgłaszający może zrezygnować ze złożenia wniosku. 

Elementy zgłoszenia patentowego na wzór (USA) i zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (EP)

US 

Istnieje wiele części aplikacji projektowej, które należy poprawnie wykonać. Te części to: 

 1. Zgłoszenie musi zawierać nazwę zgłaszającego, tytuł wzoru, krótki opis charakteru wzoru oraz zamierzone zastosowanie artykułu, w którym wzór jest zawarty. Dane te należy umieścić w Preambule wniosku, jeżeli preambuła została zawarta we wniosku. Informacje te powinny być prawidłowe, ponieważ zostaną wydrukowane w patencie, jeśli projekt zostanie opatentowany. 
 2. Tytuł wzoru musi jasno określać artykuł, którego dotyczy wzór. Tytuł powinien być nazwą powszechnie używaną i znaną opinii publicznej. Tytuł wskazujący/opisujący konkretny artykuł pozwala zgłaszającemu określić właściwy zakres ochrony wzoru. Oprócz tego pozwala także egzaminatorowi na analizę projektu w tej dziedzinie. Egzaminator ma obowiązek przypisać projektowi klasę i podklasę, a użycie odpowiedniego tytułu mu to umożliwia.  

Nie tylko egzaminatorowi, ale także pozwala społeczeństwu zrozumieć charakter i zakres wzoru. Dlatego też wniosek powinien być opatrzony konkretnym i opisowym tytułem. 

 1. Rysunki należy dostarczyć wraz z opisem wskazującym widok, jaki przedstawiają. Na przykład – widok z przodu, widok z góry, widok z dołu, widok z tyłu itp.  
 2. Każde zgłoszenie może zawierać tylko jedno roszczenie. 
 3. Każde zgłoszenie musi zawierać rysunki lub czarno-białe zdjęcia. 
 4. Kolorowe rysunki lub fotografie za zgodą USPTO. 
 5. Należy dostarczyć przysięgę lub oświadczenie dotyczące projektu. 
 6. Wnoszenie odpowiednich opłat zgodnie z harmonogramem opłat. 

Europie 

Podobnie jak zgłoszenie patentowe na wzór amerykański, zgłoszenie wzoru wspólnotowego musi spełniać pewne niezbędne wymagania. Czynności te należy wykonać, aby uzyskać datę zgłoszenia. Te kroki to: 

 • Złożenie wniosku o rejestrację. 
 • Prawidłowe podanie informacji dotyczących zgłaszającego wzór wspólnotowy. 
 • Udostępnienie obrazów/rysunków/przedstawień przedmiotu projektu odpowiednich do reprodukcji. W przypadku odroczenia publikacji, a zgłoszenie dotyczy projektu 2D, przedstawienie projektu może zostać zastąpione egzemplarzem wzorcowym. 

Wniosek o rejestrację powinien być uprzednio wydrukowany na formularzu zgłoszenia wzoru wspólnotowego. Wnioskodawcą może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jakakolwiek równoważna instytucja zgodnie z prawem krajowym lub międzynarodowym, np. organ publiczny (Ministerstwo Przemysłu). Każdy wnioskodawca, który nie ma miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej w UE, musi być reprezentowany przez zawodowego przedstawiciela mającego miejsce prowadzenia działalności w UE. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, wniosek zostanie odrzucony.  

Zgłaszający musi uiścić opłaty za przeprowadzenie badania przez egzaminatora w ramach zgłoszenia wzoru. Do otrzymania daty zgłoszenia nie jest wymagana opłata za złożenie wniosku. Jeżeli po przeprowadzeniu badania ekspert dojdzie do wniosku, że wzór powinien zostać zarejestrowany, wówczas wzór należy zarejestrować jako zarejestrowany wzór wspólnotowy i sklasyfikować zgodnie z klasyfikacją lokarneńską.  

W przypadku, gdy zgłaszający chce zarejestrować wiele wzorów wraz ze wzorem głównym, może złożyć wniosek o rejestrację więcej niż jednego wzoru w ramach tego samego zgłoszenia.  

W trakcie badania egzaminator zajmuje się odrębnie każdym ze wzorów zbiorowych zawartych w zgłoszeniu zbiorowym lub rejestracji. Każdy z wielu wzorów cieszy się taką samą ochroną jak wzór główny i każdy z nich może być egzekwowany odrębnie przez zgłaszającego. Każdy z nich może być objęty odrębną licencją, być przedmiotem prawa rzeczowego, wszczęcia egzekucji lub postępowania upadłościowego, zostać zrzeczony, odnowiony lub scedowany, uznany za nieważny lub podlegać odroczeniu publikacji. 

Złożenie wielu wniosków zapewnia wnioskodawcy zniżkę hurtową. W przypadku wielokrotnego zgłoszenia należy uiścić odpowiednie opłaty zgodnie z zasadami EUIPO. Cały wzór zgłoszony w zgłoszeniu zbiorowym musi odnosić się do tej samej klasy produktów i jest zaklasyfikowany tylko do jednej z 32 klas Locarno. Odnosi się do „wymagań jedności klasowej”. Projekty mogą należeć do różnych podklas głównej klasy Locarno. 

Kroki, które należy wykonać podczas sporządzania wniosku projektowego 

 • Prawidłowo przygotuj rysunki/obrazy projektu przedmiotowego i poświęć wystarczająco dużo czasu, aby upewnić się, że rysunki właściwie definiują zakres projektu tematycznego.  
 • Wolę przygotowywać rysunki rysowane komputerowo, zamiast polegać na ręcznie robionych figurach lub fotografiach. 
 • Zrozumienie możliwości złożenia wniosku o kontynuację patentu na wzór może pomóc wnioskodawcy w zakresie alternatywnych części lub granic, które można zgłosić/zrzec się. 
 • Załącznik ze zdjęciami urządzenia jako kopia zapasowa pomaga w ściganiu. 

Jak uzyskać patent na projekt? 

„Jak uzyskać patent na projekt LUB jak uzyskać patent na projekt?” – to pytanie może pojawiać się w głowie wnioskodawcy, który po raz pierwszy musi złożyć wniosek o patent na projekt. Podobnie jak w przypadku patentu użytkowego, istnieje tam procedura zgłoszenia lub udzielenia patentu na wzór. W różnych jurysdykcjach obowiązują różne procedury, terminy, opłaty i zasady. Poniżej znajdują się szczegóły tych procedur, które należy wykonać, aby uzyskać patent na projekt w USA i Europie: 

US 

Składając wniosek o patent na projekt w USA, wnioskodawca musi postępować zgodnie z procedurą określoną przez USPTO i musi wziąć pod uwagę wszystkie wymagania dotyczące patentu na projekt, takie jak kwalifikujący się przedmiot, format i elementy wniosku o patent na projekt, niezbędne szczegóły itp.  

Proces przyznawania patentu na projekt w USA składa się z trzech głównych etapów: 

 • Piłowanie. 
 • Akcje pakietu Office (jeśli występują). 
 • Dodatek. 

Prawa patentowe mające zastosowanie do zgłoszeń patentowych na projekty: 

 • 37 CFR 1.121 Sposób dokonywania zmian w zastosowaniu. 
 • 37 CFR 1.84 Standardy dotyczące rysunków 
 • 37 CFR 1.152 Rysunki projektowe 
 • 37 CFR 1.153 Tytuł, opis i roszczenie, przysięga lub deklaracja 
 • 37 CFR 1.154 Rozmieszczenie elementów aplikacji w aplikacji projektowej 
 • 37 CFR 1.155 Przyspieszone badanie wniosków projektowych

Projekt amerykański Pblisko Zastosowanie przykład D552513) 

Europie 

Rejestracja wniosku o wzór wspólnotowy w UE to bardzo szybki proces. Rzeczoznawca rozpatrując wniosek o patent na wzór nie rozpatruje wniosku w celu sprawdzenia zdolności patentowej wzoru. Jedyną potrzebą, jaką należy spełnić we wniosku unijnym do Wniosku Wspólnotowego, jest prawidłowe dopełnienie formalności wymaganych do rozpatrzenia wniosku pozytywnie.  

Zadanie ustalenia zakresu wzoru pozostawione jest sądom europejskim w przypadku wniesienia pozwu o naruszenie. Wzory chronione wraz ze znakami towarowymi mogą być chronione za pomocą europejskich patentów na wzory. 

An przykład Zarejestrowana społeczność Wnętrze Patent (001865569-0003 ) 

Kryteria rejestracji wzoru wspólnotowego 

Istnieją trzy elementy gwarantujące, że zgłaszany wzór spełnia kryteria EUIPO: 

 • Kryteria projektowania 
 • Nowość i indywidualny charakter 
 • Reprezentacja 

Kryteria projektowania 

Wzór można zarejestrować jedynie wówczas, gdy dotyczy on konkretnego produktu. Żaden wzór, który nie został zastosowany do produktu, nie może zostać zarejestrowany. Na przykład – samo pokazanie zygzakowatego wzoru na białej kartce nie może zostać zarejestrowane. Można jednak zarejestrować ten sam zygzakowaty wzór nałożony na butelkę. Żadna ochrona nie jest zapewniona do czasu naniesienia wzoru na produkt. Jeśli produkt można rozłożyć i ponownie złożyć, wówczas te części również są uważane za produkt i każdy zastosowany na nich wzór może zostać zarejestrowany.  

Projekt nie powinien być sprzeczny z porządkiem publicznym i określonymi normami. Wszelkie wizerunki, które mogą przedstawiać lub promować przemoc lub dyskryminację ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, nie mogą zostać zarejestrowane przez EUIPO. 

Nowość i indywidualny charakter 

Wzór może zostać zarejestrowany tylko wtedy, gdy jest nowatorski i ma indywidualny charakter. Wzór uważa się za nowy, jeżeli wcześniej nie ujawniono wzoru identycznego. Jeżeli dwa projekty wykazują istotne podobieństwa i różnią się jedynie nieistotnymi szczegółami, nadal będą postrzegane jako identyczne. Zatem wzór podlegający ochronie powinien różnić się od wzorów dotychczasowych, co stanowi o indywidualnym charakterze wzoru. 

Reprezentacja  

Celem reprezentacji jest pokazanie wszystkich cech wzoru, które zgłaszający stara się chronić. Zgłaszający musi zadbać o jak najdokładniejsze przedstawienie cech wzoru, aby uzyskać maksymalną możliwą ochronę wzoru. Wszelkie szczegóły pominięte w projekcie, które nie zostały należycie przedstawione przez zgłaszającego, zostaną uznane za winę z jego strony. 

Dlatego ważne jest, aby zgłaszający starannie i dokładnie przedstawił dokładne i właściwe przedstawienie projektu. Jakość przedstawienia jest najważniejszym czynnikiem ochrony wzoru. 

W praktyce jakość przedstawienia musi umożliwiać zmniejszenie lub powiększenie wzoru do rozmiarów nie większych niż 8 cm na 16 cm, publikację w Biuletynie Wzorów Wspólnotowych i wpis do rejestru wzorów wspólnotowych. 

Wytyczne dotyczące składania wniosku ZWW  

Widoki rysunków 

Osoba składająca wniosek może zgłosić maksymalnie dziesięć różnych widoków reprezentujących Twój projekt: siedem widoków chronionych i trzy widoki niechronione. Można dla tego zapewnić różne widoki, takie jak widoki zwykłe, w elewacji, w przekroju, perspektywiczne lub rozstrzelone.  

Dostępne kolory 

Zgłaszający ma obowiązek zachować jednolitość przy sporządzaniu oświadczeń. Jeżeli zgłaszający dostarcza przedstawienia czarno-białe, wówczas wszystkie przedstawienia muszą być czarno-białe. Natomiast jeżeli zgłaszającym są kolorowe przedstawienia, wówczas wszystkie przedstawienia muszą być kolorowe. EUIPO umożliwia łączenie typów kolorów, np. przesyłanie 2 widoków czarno-białych i 2 kolorowych dla tego samego wzoru. 

Tło 

Przygotowując przedstawienie do swojego projektu należy zadbać o to, aby przedstawienie miało neutralne tło i nie zawierało niczego poza tematem projektu. Projekt powinien wyraźnie odróżniać się od tła. 

Identyfikatory 

Istnieją pewne identyfikatory, których należy używać do reprezentowania różnych aspektów projektu. niektóre z tych identyfikatorów to: 

 • Linie przerywane – Wskazanie elementów, które nie są częścią zastrzeganego wzoru i dla których nie wnioskuje się o ochronę. 
 • Linie ciągłe – Wskazanie części/cech zastrzeganego wzoru, dla których wnioskowana jest ochrona 
 • Cieniowanie i rozmycie kolorów – Wyłączenie kilku funkcji z ochrony 
 • Rozstania - Wskazanie, że nie jest zastrzeżona dokładna długość wzoru 

Wskaźniki te nie wymagają wyjaśnień. W widokach projektu nie można używać żadnych objaśnień, oznaczeń, sformułowań ani dodatkowych symboli. 

Ochrona krajowa czy ogólnoeuropejska? 

Podobnie jak patenty użytkowe, patenty na projekty są również wykonalne w stanach, w których złożono wniosek. W zależności od strategii komercjalizacji danej osoby musi ona zdecydować, czy złożyć wniosek w jednym lub kilku poszczególnych państwach, czy też wystąpić o ochronę w całych państwach członkowskich UE.  

Decyzja może opierać się na obszarze działalności wnioskodawcy. Jeśli obszar działalności obejmuje jeden stan, sensowne jest złożenie wniosku tylko dla jednego stanu. Jeśli jednak działalność jest prowadzona w większej liczbie stanów lub planuje się jej rozszerzenie, należy podjąć odpowiednią decyzję o złożeniu wniosku. W przypadku zgłoszenia tylko dla jednego państwa, prawo wyłączne będzie przysługiwać tylko temu państwu. Zgłaszający nie będzie miał możliwości uniemożliwienia komukolwiek kopiowania go w innych krajach UE. 

Zalety RCD 

 • RCD mają dłuższy okres ochrony. 
 • Otrzymują ochronę w różnych państwach członkowskich i niektórych państwach niebędących członkami UE.  
 • Choć podlegają ochronie w różnych państwach, podlegają jednemu systemowi prawnemu, zapewniając tym samym silną i jednolitą ochronę w całej Unii Europejskiej. 
 • Rejestracja ZWW jest bardzo łatwa i szybka. To jedna aplikacja, jeden język, jeden plik do zarządzania systemem. 
 • Wraz z nim zapewnia opcję ochrony wielu projektów w jednej aplikacji. 
 • Opłata rejestracyjna jest bardzo niższa. Jeszcze mniej jest zarejestrować wiele wzorów. 
 • Wykonanie tłumaczenia nie wiąże się z żadnymi kosztami. 

EUIPO czy WIPO? 

Istnieją dwie możliwości zarejestrowania wzoru wspólnotowego. Zgłaszający może zwrócić się bezpośrednio do EUIPO lub zwrócić się do Biura Międzynarodowego Urzędu Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) w takim przypadku należy wyznaczyć Unię Europejską. 

Nawet jeśli zgłoszenie zostanie dokonane za pośrednictwem WIPO, zostanie ono rozpatrzone przez EUIPO. 

Wymagania formalne 

Egzaminator w trakcie egzaminu przegląda aplikację w celu dopełnienia formalności. Jeżeli w trakcie egzaminu egzaminator wykryje problem, musi on poinformować o tym wnioskodawcę lub jego przedstawiciela. Zgłaszającemu/przedstawicielowi zgłaszającego przysługuje termin dwóch miesięcy na ustosunkowanie się do sprzeciwu egzaminatora. Okres ten może zostać przedłużony na wniosek, zgodnie z procedurą EUIPO. 

Zasadniczo EUIPO automatycznie zatwierdza pierwszy wniosek o przedłużenie. W przypadku kolejnego przedłużenia należy podać właściwą przyczynę i uzasadnienie. Po usatysfakcjonowaniu egzaminatora prośba może zostać uwzględniona. 

Jeżeli podniesiona przez egzaminatora kwestia nie zostanie rozwiązana w sposób zadowalający egzaminatora, egzaminator ma prawo odmówić rejestracji przedmiotu zgłoszenia wzoru w całości lub, w przypadku zgłoszenia zbiorowego, części projekty. Jeżeli zgłaszający nie zgadza się z decyzją egzaminatora, ma do tego prawo odwołać się do sądu. 

Koszt patentu na projekt 

Uzyskanie rejestracji patentu może być kosztownym procesem. Zgłaszający musi mieć świadomość, ile kosztuje patent na wzór. Koszt może być ważnym czynnikiem wpływającym na decyzję o złożeniu wniosku patentowego lub nie; i jaki rodzaj patentu należy zgłosić. Aby odpowiedzieć na pytanie, ile kosztują patenty na projekt, można to opisać w ten sposób, że każde państwo ma inne koszty na różnych etapach, począwszy od zgłoszenia patentu aż do przyznania patentu. 

US 

W USA wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożenie wniosku o patent na wzór, opłat egzaminacyjnych i opłaty za wyszukiwanie wraz ze zgłoszeniem patentowym na wzór. W przypadku małych podmiotów wszystkie te opłaty są obniżone o połowę. W przypadku mikropodmiotów wszystkie opłaty stanowią jedną czwartą zwykłych opłat.  

Wnioskodawca może uzyskać dokładne opłaty za różne etapy na oficjalnej stronie internetowej USPTO. Kliknij w link, aby sprawdzić strukturę opłat – Opłaty patentowe 

Opłaty za utrzymanie w patentach użytkowych można spotkać dość powszechnie, ale czy patenty na projekty mają opłaty za utrzymanie? Aby odpowiedzieć na to pytanie, po udzieleniu patentu na wzór nie są wymagane żadne opłaty eksploatacyjne w celu utrzymania patentu. Pozostaje ona w mocy aż do jej wygaśnięcia. Ponadto wątpliwości co do tego, jak długo ważny jest patent na projekt, można rozwiać dzięki temu, że w przypadku patentów na projekt nie jest wymagana żadna konserwacja, jak omówiono powyżej. 

Europie 

Uzyskanie rejestracji wzoru wspólnotowego jest tańsze niż uzyskanie patentu na wzór zarejestrowanego w USA. Nawet okres uzyskania dotacji jest krótszy w porównaniu do USA. Ma to na celu umożliwienie wnioskodawcy szybkiego rozpoczęcia wykorzystania projektu do komercjalizacji. 

W przypadku zgłoszenia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (ZWW) obowiązują trzy rodzaje opłat, tj. opłaty za rejestrację, publikację i odroczenie. 

Dokładne opłaty za poszczególne etapy można uzyskać od wnioskodawcy na oficjalnej stronie internetowej EUIPO. Kliknij w link, aby sprawdzić strukturę opłat – Opłata za projekt 

Aby lepiej chronić swój wzór w Europie i zwiększyć zakres potrzebnej ochrony, zgłaszający może złożyć wiele wniosków patentowych na wzór, każdy obejmujący inny zakres wzoru. Struktura opłat jest w Europie bardzo opłacalna, a opłaty za dodatkowe projekty są niższe. 

Wysokość opłat zależy od dwóch czynników: 

 • Czy zgłoszenie projektu dotyczy jednego projektu, czy więcej niż jednego projektu 
 • Czy publikacja wzorów zostanie odroczona, czy nie. 

Strukturę opłaty za projekt można wyjaśnić w następujący sposób: 

 • Opłata podstawowa za pojedynczy projekt 
 • W przypadku większej liczby projektów ta sama opłata podstawowa za pierwszy projekt 
 • Obniżona opłata za projekty od drugiego do dziesiątego 
 • Dalsza obniżka opłaty za każdy wzór, począwszy od jedenastego projektu. 

Dokładną opłatę można obliczyć na podstawie liczby projektów i ewentualnego rodzaju odroczenia. Godne uwagi różnice między zarejestrowanym wzorem wspólnotowym w Europie a patentami na wzory w USA można zobaczyć poniżej: 

Naruszenie patentu na projekt 

Podobnie jak w przypadku patentu użytkowego, każda strona trzecia, która używa, produkuje, sprzedaje i importuje produkt mający podobny projekt do chronionego patentem na projekt, ta osoba trzecia narusza prawa właściciela patentu na projekt. Właściciel może wystąpić z pozwem przeciwko osobie naruszającej patent na wzór, a rozstrzygnięcie tej kwestii należy do sądu. W przypadku udowodnienia winy osoba ta jest zobowiązana do pokrycia kosztów odszkodowania na rzecz właściciela patentu na wzór. 

Sprawa Apple vs Samsung to jedna z najbardziej znanych spraw. W USA Apple złożyło pozew przeciwko Samsungowi, twierdząc, że Samsung narusza jego patent na projekt nr 10. 593087S1 USD. W tym przypadku Apple zastrzegło, że projekt swojego iPhone'a będzie zawierał kilka linii ciągłych i kilka linii przerywanych. Produkt Samsunga był wyraźnie podobny do zastrzeganej części projektu Apple. Tylna część produktu Samsunga zawierała pewne odmienne cechy. Tylna część telefonu nie została objęta zastrzeżeniami Apple w patencie projektowym nr 1. 593087S1 USD. Po prawidłowym przesłuchaniu jury głosowało na korzyść Apple, a Samsung został poproszony o zapłatę odszkodowania Apple. 

Postępowanie patentowe na wzór 

Chociaż uzyskanie patentu na projekt jest łatwiejsze i mniej kosztowne w porównaniu z przyznanym patentem użytkowym. Jednak mitem jest to, że każdy wniosek zostanie łatwo rozpatrzony w każdym przypadku. Wraz ze wzrostem liczby udzielanych patentów uzyskanie patentu stało się trudne. Działania urzędu są dość regularne również w trakcie rozpatrywania wniosku projektowego. Może to być nie tylko kosztowne, ale także czasochłonne zadanie. 

W przeciwieństwie do patentów użytkowych, historia oskarżenia i sam patent na projekt są publikowane dopiero wtedy, gdy projekt zostanie zatwierdzony. W przeciwnym razie nie ma takiej publikacji. Wnioski odrzucone i wnioski porzucone pozostają nieznane opinii publicznej. Opinia publiczna ani żaden zainteresowany zgłaszający nie ma możliwości dowiedzenia się, jakiego rodzaju odmowę zastosował Urząd Patentowy i w jaki sposób urząd patentowy wdrożył prawo.  

Prowadzi to do wzrostu liczby odrzuceń przyszłych wniosków. W przypadku patentów użytkowych można odczytać historię postępowań w celu przeanalizowania i odpowiedniego przygotowania przyszłych wniosków patentowych. Jednak z tego powodu zgłaszający/przedstawiciel nie jest w stanie zrozumieć, czego należy unikać w przyszłych zgłoszeniach i jakich argumentów należy unikać. Dostęp do odrzuconych lub porzuconych wniosków mają wyłącznie wnioskodawcy instytucjonalni posiadający duże portfolio, co pomaga im zrozumieć różne argumenty. 

USPTO nie udostępnia żadnych danych dotyczących wskaźników rezygnacji lub odrzuceń wniosków o patent na projekt. Jedyne dostępne dane mówią, że około 15-20% wniosków patentowych na projekty zostaje odrzuconych przez USPTO (informacje na podstawie ustawy o wolności informacji).  

Jednak pomimo wyzwań w dalszym ciągu patentu na projekt aplikacji ścigania, stopa zasiłku dla wniosków projektowych. To nadal sprawia, że ​​są one bardziej prawdopodobne, że zostaną przyznane niż w przypadku zastosowań użytkowych. Uzyskanie dotacji na projekt nadal będzie kosztować mniej, co z kolei zwiększy ogólny portfel własności intelektualnej. 

O TTC

Nieustannie dostrzegamy wartość nowych technologii wdrażanych przez naszą wykwalifikowaną załogę kierowniczą z doświadczeniem przypominającym naszych profesjonalistów. Podobnie jak profesjonaliści z zakresu własności intelektualnej, których wspieramy, nasz głód rozwoju nigdy się nie kończy. IMPROWIZUJEMY, ADAPTUJEMY i WDRAŻAMY w sposób strategiczny.
 
Ty też możesz Skontaktuj się z nami aby umówić się na konsultację.
 
Konsultanci TT oferuje szereg wydajnych, wysokiej jakości rozwiązań do zarządzania własnością intelektualną, począwszy od Wyszukiwanie zdolności patentowejWyszukiwanie unieważnieniaFTO (swoboda działania)Optymalizacja portfela patentówMonitorowanie PatentówWyszukiwanie naruszeń patentówOpracowywanie patentów i ilustracje, i wiele więcej. Dostarczamy rozwiązania pod klucz zarówno kancelariom prawnym, jak i korporacjom wielu branż.
TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  Poproś o oddzwonienie!

  Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy