Wykorzystanie monitorowania patentów do przechytrzenia konkurentów

Home / Blog / Monitorowanie Patentów / Wykorzystanie monitorowania patentów do przechytrzenia konkurentów

Wprowadzenie  

Krytyczna rola monitorowania patentów 

Na dzisiejszym dynamicznym i napędzanym innowacjami rynku ochrona aktywów intelektualnych ma ogromne znaczenie dla każdej firmy, której celem jest utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Monitorowanie patentów jawi się jako kluczowa strategia w tym krajobrazie.  

Polega na systematycznym śledzeniu zgłoszeń i publikacji patentowych, dostarczając cennych informacji na temat działań konkurencji i trendów branżowych. Proces ten nie tylko pomaga w ochronie innowacji firmy, ale także wpływa na planowanie strategiczne i podejmowanie decyzji. 

Spis treści

Konkurencyjny krajobraz w różnych branżach 

Na konkurencyjność różnych branż w coraz większym stopniu wpływa szybki postęp technologiczny oraz częste wprowadzanie nowych produktów i usług. W takim środowisku nieświadomość działań patentowych konkurentów może prowadzić do utraty szans i potencjalnych wyzwań prawnych.  

Efektywne monitorowanie patentów umożliwia przedsiębiorstwom otrzymywanie informacji na temat pojawiających się technologii, potencjalnych uczestników rynku i zmian w dynamice konkurencji, wspierając strategie proaktywne, a nie reaktywne. 

Tabela 1: Przegląd znaczenia monitorowania patentów 

Aspekt 

Opis Projektu 

Ochrona własności intelektualnej 

Zapewnia świadomość potencjalnych naruszeń i zabezpieczenie własnych innowacji. 

Intelligence Intelligence 

Zapewnia wgląd w kierunki badań i rozwoju konkurentów oraz potencjalne strategie rynkowe. 

Podejmowanie decyzji strategicznych 

Pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących rozwoju produktu i pozycjonowania na rynku. 

Zrozumienie monitorowania patentów

Definicja i podstawowe pojęcia 

Monitorowanie patentów to systematyczne podejście do śledzenia nowych zgłoszeń patentowych i publikacji na całym świecie. Wiąże się to z analizą baz danych patentów w celu zidentyfikowania zgłoszeń istotnych dla obszaru działalności firmy.  

Głównym celem jest zebranie informacji na temat postępu technologicznego, strategii i strategii konkurencji potencjalne obszary naruszeń patentów. Proces ten jest integralną częścią zarządzania własnością intelektualną, umożliwiając firmom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących badań i rozwoju, strategii prawnych i pozycjonowania na rynku. 

Rola w inteligencji konkurencyjnej 

Inteligencja konkurencyjna dotyczy zrozumienie rynku i konkurentów do podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Monitorowanie patentów jest kluczowym elementem tego procesu, zapewniającym wgląd w to, co opracowują konkurenci, na czym skupiają swoje wysiłki oraz jakiego rodzaju technologie lub produkty mogą wkrótce wejść na rynek.  

Informacje te mają kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw, aby mogły przewidywać zmiany rynkowe, wprowadzać strategiczne innowacje i skutecznie reagować na pojawiające się zagrożenia konkurencyjne. 

Tabela 2: Kluczowe aspekty monitorowania patentów 

Aspekt 

Opis Projektu 

Wgląd w rynek 

Zdobycie wiedzy na temat pojawiających się trendów i potencjalnych zmian na rynku. 

Strategia konkurencji 

Zrozumienie celów badań i rozwoju konkurentów oraz kierunków strategicznych. 

Śledzenie innowacji 

Śledzenie postępu technologicznego w odpowiednich dziedzinach. 

Legalna ochrona 

Identyfikacja potencjalnych naruszeń patentów i minimalizowanie ryzyk prawnych. 

Monitorowanie patentów to zatem nie tylko narzędzie obronne chroniące własność intelektualną firmy, ale także strategiczny atut ułatwiający poruszanie się po konkurencyjnym krajobrazie. Oferuje kompleksowy obraz rynku, umożliwiając przedsiębiorstwom dostosowanie swoich strategii do obecnych i przyszłych trendów branżowych. 

Korzyści z monitorowania patentów dla przedsiębiorstw

Monitorowanie patentów jest niezbędnym narzędziem strategicznym, które spełnia wiele funkcji w procesie wzrostu i innowacji firmy. Poniższe korzyści opisują, w jaki sposób monitorowanie patentów może być katalizatorem świadomego podejmowania decyzji i strategii konkurencyjnej. 

 • Zrozumienie strategii konkurencji
  Monitorowanie patentów umożliwia przedsiębiorstwom rozszyfrowanie celów badań i rozwoju konkurentów oraz długoterminowych inicjatyw strategicznych. Ta wiedza jest niezbędna do dostosowania własnych wysiłków badawczo-rozwojowych firmy i przewidywania ruchów rynkowych. 
 • Śledzenie potencjalnych konkurentów
  Oprócz obecnych konkurentów monitorowanie patentów może ujawnić nowych uczestników rynku i potencjalnych zakłócaczy na rynku. Wczesna identyfikacja tych podmiotów może pomóc w opracowaniu strategii środków zaradczych lub możliwości współpracy. 
 • Identyfikacja technologii naruszającej prawo
  Monitoring patentów pomaga w identyfikacji technologii, które mogą naruszać patenty firmy, umożliwiając podjęcie w odpowiednim czasie działań prawnych w celu obrony praw własności intelektualnej i utrzymania wyłączności na rynku. 
 • Znalezienie sektorów ułatwiających rozwój
  Analiza trendów patentowych może wskazać rozwijające się sektory i obszary technologiczne gotowe do inwestycji. Firmy mogą wykorzystać te dane do zmiany lub ekspansji na obszary o wysokim wzroście. 
 • Wykrywanie luk w krajobrazie patentowym
  Dokładna analiza zgłoszeń patentowych może odkryć luki w krajobrazie patentowym, stwarzając możliwości dla nowatorskich innowacji lub zabezpieczenia własności intelektualnej na terytoriach, do których nie zgłoszono roszczeń. 
 • Zrozumienie luk konkurencji

  Monitorowanie patentów pozwala nie tylko wykryć, gdzie inwestują konkurenci, ale także gdzie tego nie robią. Wiedza ta może odkryć potencjalne obszary możliwości, które firma może wykorzystać. 
 • Prognozowanie premier produktów i trendów rynkowych
  Zgłoszenia patentowe często poprzedzają wprowadzenie produktu na rynek. Ich monitorowanie może zapewnić prognozę przyszłych produktów i trendów rynkowych, umożliwiając firmom odpowiednie przygotowanie lub dostosowanie swoich strategii rynkowych. 
 • Śledź renty patentowe
  Monitorowanie rent patentowych może wskazać, które patenty najbardziej cenią konkurenci, na podstawie odnowień. Może także ujawnić, które technologie mogą wkrótce wejść do domeny publicznej. 
 • Pomiar swobody działania
  Regularny monitoring patentów gwarantuje, że działalność firmy i nowe rozwiązania nie naruszają istniejących patentów, zapewniając swobodę działania bez komplikacji prawnych. 

Każda z tych korzyści przyczynia się do solidnej strategii patentowej, dzięki której firmy nie tylko mogą poruszać się po rynku, ale także aktywnie kształtować swój konkurencyjny krajobraz. Systematycznie śledząc i analizując patenty, firmy zyskują 360-stopniowy obraz ekosystemu innowacji, umożliwiając im podejmowanie strategicznych decyzji, które sprzyjają wzrostowi i zabezpieczają ich pozycję rynkową. 

Tradycyjne metody monitorowania patentów

Ręczne procesy monitorowania 

Tradycyjnie monitorowanie patentów było procesem ręcznym, obejmującym regularne przeglądanie baz danych patentowych i czasopism. Metoda ta wymaga dużo czasu i wysiłku, gdyż wiąże się z przeszukiwaniem ogromnych ilości danych w celu znalezienia odpowiednich informacji.  

Rzecznicy patentowi lub wyspecjalizowany personel zazwyczaj wykonują te zadania, przeglądając nowe zgłoszenia i publikacje, klasyfikując je na podstawie trafności i analizując pod kątem potencjalnego wpływu. 

Ograniczenia i wyzwania metod tradycyjnych 

Ręczne podejście do monitorowania patentów, choć dokładne, ma kilka ograniczeń: 

 • Czasochłonne: Ręczne przeglądanie i analizowanie patentów to proces czasochłonny, często prowadzący do opóźnień w uzyskaniu kluczowych informacji. 
 • Zasobochłonne: Wymaga znacznych zasobów ludzkich, co może stanowić znaczny koszt dla firm, zwłaszcza mniejszych. 
 • Ryzyko błędu ludzkiego: Prawdopodobieństwo przeoczenia odpowiednich patentów lub błędnej interpretacji danych jest wyższe w przypadku procesów ręcznych. 
 • Ograniczony zakres: Ręczne śledzenie globalnych działań patentowych może być trudne i prowadzić do potencjalnych martwych punktów na rynkach międzynarodowych. 
 • Nieskuteczność: W miarę wzrostu liczby zgłoszeń patentowych podejście ręczne staje się coraz bardziej niepraktyczne i nieefektywne. 

Wyzwania tradycyjnego monitorowania patentów  

Opis projektu 

Opis Projektu 

Ograniczenia czasowe 

Ręczne monitorowanie jest powolne i może prowadzić do opóźnionej reakcji na zmiany rynkowe. 

Alokacja zasobów 

Wymaga znacznych zasobów ludzkich, co wpływa na efektywność operacyjną. 

Podatny błąd 

Wyższe ryzyko utraty kluczowych patentów z powodu ludzkiego nadzoru. 

Ograniczony zasięg 

Trudności w śledzeniu patentów w różnych regionach i językach. 

Problemy ze skalowalnością 

Stara się dotrzymać kroku rosnącej liczbie światowych zgłoszeń patentowych. 

W świetle tych wyzwań istnieje potrzeba bardziej wydajnego, dokładny, a skalowalne metody monitorowania patentów to oczywisty. 

Powstanie sztucznej inteligencji i LLM w monitorowaniu patentów

Wprowadzenie do technologii AI i LLM 

Sztuczna inteligencja (AI) i modele wielkojęzykowe (LLM) stanowią czołowe innowacje technologiczne w analizie i interpretacji danych. Sztuczna inteligencja odnosi się do symulacji procesów ludzkiej inteligencji przez maszyny, zwłaszcza systemy komputerowe.  

Procesy te obejmują uczenie się, rozumowanie i samokorektę. LLM, stanowiące podzbiór sztucznej inteligencji, to zaawansowane algorytmy zdolne do rozumienia, generowania i interpretowania dużych ilości tekstu, dzięki czemu szczególnie nadają się do monitorowania patentów. 

Rewolucyjne monitorowanie patentów za pomocą sztucznej inteligencji i LLM  

Technologie AI i LLM zmieniają monitorowanie patentów na kilka kluczowych sposobów: 

 • Ulepszone przetwarzanie danych: Algorytmy AI mogą przetwarzać i analizować duże zbiory danych znacznie szybciej niż metody ręczne, znacznie skracając czas wymagany na monitorowanie patentów. 
 • Poprawiona dokładność: Zdolność sztucznej inteligencji do uczenia się i dostosowywania skutkuje większą dokładnością w identyfikowaniu odpowiednich patentów, zmniejszając ryzyko błędu ludzkiego. 
 • Globalne zasięgi : Narzędzia AI mogą skutecznie obsługiwać dane patentowe w wielu językach, zapewniając kompleksowy zasięg globalny. 
 • Analityka predykcyjna: Sztuczna inteligencja może identyfikować wzorce i trendy w zgłoszeniach patentowych, oferując przewidywalny wgląd w przyszłe ruchy w branży i strategie konkurencji. 
 • Konfigurowalne alerty: Firmy mogą konfigurować spersonalizowane alerty dotyczące określonych rodzajów działań patentowych, dzięki czemu otrzymają odpowiednie i aktualne informacje. 

Stół 4: Zalety AI i LLM w monitorowaniu patentów 

Cecha 

Opis Projektu 

Szybkość analizy 

Sztuczna inteligencja radykalnie skraca czas potrzebny na przetwarzanie i analizę danych. 

Dokładność i precyzja 

Redukuje błędy, zapewniając bardziej wiarygodne i istotne dane. 

Globalne śledzenie patentów 

Ułatwia monitorowanie patentów w różnych regionach i językach. 

Przewidywanie trendów 

Sztuczna inteligencja identyfikuje wzorce, pomagając przewidywać przyszłe trendy rynkowe i technologiczne. 

Personalizacja 

Umożliwia monitorowanie dostosowane do konkretnych potrzeb biznesowych. 

Integracja technologii AI i LLM w monitorowaniu patentów to nie tylko stopniowe doskonalenie; To reprezentuje zmiana paradygmatu w jaki sposób firmy podchodzą do zarządzania własnością intelektualną. 

TOparta na sztucznej inteligencji i LLM firma T Consultants Hybrydowy Usługi monitorowania patentów 

Przegląd konsultantów TT  

TT Consultants to renomowana marka w dziedzinie własności intelektualnej i badań technologicznych. We specializować się w że zaawansowany patent monitorowanie usługi, lewarowanie najnowsze technologie AI i LLM. Autonomiczne innowacyjne podejście ma na celu zaspokojenie zmieniających się potrzeb przedsiębiorstw w zakresie zarządzania i ochrony ich własności intelektualnej. 

Rodzaje usług monitorowania patentów świadczonych przez konsultantów TT 

TT Consultants oferuje kompleksowy pakiet usług monitorowania patentów, zaprojektowany w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb przedsiębiorstw w zakresie ochrony ich własności intelektualnej i utrzymanie inteligencja konkurencyjna.

Usługi monitorowania patentów TT Consultants

Rodzaj usługi 

Opis Projektu 

Monitorowanie wywiadu konkurencyjnego 

Śledzenie działań patentowych konkurencji w celu uzyskania strategicznych spostrzeżeń. 

Monitorowanie trendów technologicznych 

Analizowanie krajobrazu patentowego w celu identyfikacji pojawiających się trendów technologicznych. 

Monitorowanie stanu prawnego 

Bieżące śledzenie stanu prawnego odpowiednich patentów. 

Monitorowanie naruszeń i FTO 

Identyfikacja potencjalnych naruszeń w celu zapewnienia swobody działania. 

Analiza krajobrazu patentowego 

Zapewnienie makroobrazu działalności patentowej w określonych sektorach. 

Monitorowanie płatności renty 

Monitorowanie odnowień patentów w celu oceny wartości, jaką konkurenci przywiązują do swojej własności intelektualnej. 

Usługi w zakresie ochrony patentów 

Regularne powiadomienia o nowych zgłoszeniach, publikacjach i zmianach w patentach. 

Niestandardowe usługi alertów 

Dostosowane aktualizacje w oparciu o określone kryteria zdefiniowane przez klienta. 

Monitorowanie należytej staranności 

Szczegółowe recenzje dotyczące fuzji i przejęć, inwestycji lub ocen partnerstw. 

Konsultanci TT xsDI Usługa: więcej sygnału, mniej hałasu 

xsDI, wewnętrzne narzędzie TT Consultants oparte na sztucznej inteligencji, ucieleśnia filozofię „Więcej sygnału, mniej hałasu”. Został stworzony, aby pomóc zespołom nadążać za kluczowymi technologiami i trendami konkurencji, nie przytłaczając samą ilością danych. 

 • Ustaw technologię i konkurencję, która ma znaczenie: xsDI pozwala użytkownikom dostosować kryteria monitorowania, koncentrując się na konkretnych technologiach i konkurentach istotnych dla ich działalności. 
 • Trenuj xsDI, aby filtrować szum: Platforma wykorzystuje zaawansowane algorytmy do uczenia się i odróżniania istotnych informacji od nieistotnych danych, dzięki czemu użytkownicy otrzymują tylko najbardziej istotne powiadomienia. 
 • Śledź i udostępniaj niezawodne spostrzeżenia bez przegapienia: xsDI zapewnia ciągłe aktualizacje w czasie rzeczywistym, umożliwiając firmom śledzenie rozwoju i efektywne dzielenie się przydatnymi spostrzeżeniami ze swoimi zespołami. 

Ciągła inteligencja z xsDI 

xsDI wyróżnia się oferowaniem ciągłej inteligencji. Jego zaprojektowany, aby wspierać firmy, które muszą skupiać się na swoim krajobrazie własności intelektualnej. Dzięki funkcjom takim jak panel współpracy, obsługa wielojęzyczna i pojedyncze repozytorium do przechowywania danych, xsDI ułatwia zespołom współpracę i uzyskiwanie informacji. 

Korzyści X-SDI 

 • Skoncentrowane śledzenie konkurencji/technologii: Niezwykła dokładność w śledzeniu zmian związanych z określonymi konkurentami i technologiami. 
 • Alerty bez hałasu: Konfigurowalny system ostrzegania, który odfiltrowuje nieistotne informacje, zapewniając wysokiej jakości, istotne aktualizacje. 
 • Pojedyncze repozytorium do przechowywania: Scentralizowane przechowywanie wszystkich informacji związanych z patentami, upraszczające dostęp i analizę. 
 • Panel współpracy – wsparcie wielojęzyczne: Przyjazny dla użytkownika interfejs obsługujący wiele języków, usprawniający współpracę zespołową w różnych lokalizacjach geograficznych. 
 • Wygoda pojedynczego logowania (SSO).: Zwiększone bezpieczeństwo i łatwość dostępu dzięki funkcjom SSO. 

Tabela 6: Cechy konsultantów TT xsDI Narzędzie 

Cecha 

Opis Projektu 

Konfigurowalne monitorowanie 

Dopasuj usługę do konkretnych technologii i konkurencji. 

Zaawansowane filtrowanie 

Algorytmy oparte na sztucznej inteligencji do filtrowania nieistotnych danych. 

Wgląd w Czasie Rzeczywistym  

Ciągłe aktualizacje zapewniające aktualne i przydatne informacje. 

Narzędzia do współpracy 

Pulpit nawigacyjny ułatwiający współpracę i udostępnianie w zespole. 

Wielojęzyczny i bezpieczny dostęp 

Obsługuje różne języki i zapewnia bezpieczny dostęp. 

Analiza porównawcza – monitorowanie patentów tradycyjne vs oparte na AI/LLM

Ewolucja monitorowania patentów od metod tradycyjnych do podejść opartych na sztucznej inteligencji i LLM reprezentuje znacząca zmiana w sposobie, w jaki firmy gromadzą i przetwarzają informacje dotyczące własności intelektualnej. W tej analizie porównawczej zbadano różnice między tymi dwiema metodologiami pod względem wydajności, dokładności, kosztów i ogólnego wpływu na strategię biznesową. 

Efektywność: szybkość i zakres monitorowania  

 1. Tradycyjne metody: 
 • Prędkość: Ręczne monitorowanie jest czasochłonne i często skutkuje opóźnieniami w uzyskiwaniu krytycznych informacji i podejmowaniu działań w oparciu o nie. 
 • Zakres: Tradycyjne metody borykają się z ilością i złożonością globalnych danych patentowych, co prowadzi do potencjalnych luk w monitorowaniu. 

  2.
  Metody oparte na AI/LLM: 
 • Prędkość: Technologie sztucznej inteligencji przetwarzają i analizują dane znacznie szybciej niż ludzie, oferując spostrzeżenia w czasie zbliżonym do rzeczywistego. 
 • Zakres: Systemy AI skutecznie obsługują duże zbiory danych, w tym te w wielu językach, zapewniając kompleksowy zasięg globalny. 

Skuteczność sztucznej inteligencji i LLM w monitorowaniu patentów nie polega tylko na szybkości; obejmuje również zakres i głębokość analizy danych. Systemy AI mogą szybko przeglądać miliony dokumentów, co jest niewykonalne w przypadku metod ręcznych. 

Dokładność: Wiarygodność danych 

 1.  Tradycyjne metody: 
 • Margines błędu: Analiza ludzka jest podatna na błędy i przeoczenia, szczególnie w przypadku dużych ilości danych. 
 • Konsystencja: Procesom ręcznym może brakować spójności w analizach, na co mają wpływ indywidualne interpretacje i uprzedzenia.

  2.
  Metody oparte na AI/LLM: 
 • Margines błędu: Systemy sztucznej inteligencji, szczególnie te wytrenowane na dużych zbiorach danych, charakteryzują się niższym marginesem błędu przy identyfikowaniu odpowiednich patentów. 
 • Konsystencja: Sztuczna inteligencja zapewnia jednolitą analizę, zachowując spójność w dużych zbiorach danych.

  Chociaż systemy AI są nie nieomylny, ich zdolność do uczenia się i dostosowywania za pomocą algorytmów uczenia maszynowego stale zwiększa swoją dokładność w miarę upływu czasu. 

Koszt: alokacja zasobów i efektywność operacyjna 

 1. Tradycyjne metody: 
 • Alokacja zasobów: Ręczny monitoring wymaga znacznych zasobów ludzkich, co przekłada się na wyższe koszty. 
 • Efektywność operacyjna: Powolne tempo i zasobochłonny charakter metod ręcznych mogą utrudniać ogólną wydajność operacyjną.

  2.
  Metody oparte na AI/LLM: 
 • Alokacja zasobów: Po wdrożeniu systemy sztucznej inteligencji zmniejszają zapotrzebowanie na dużą siłę roboczą, obniżając koszty operacyjne. 
 • Efektywność operacyjna: Szybkość i dokładność sztucznej inteligencji zwiększają efektywność operacyjną, umożliwiając szybsze i bardziej świadome podejmowanie decyzji. 

Początkowa inwestycja w systemy oparte na sztucznej inteligencji może być znacząca, ale długoterminowe oszczędności i wzrost wydajności często uzasadniają taki wydatek.

Wpływ na strategię biznesową 

 1. Tradycyjne metody: 
 • reaktywność: Wolniejsze przetwarzanie informacji często prowadzi do reaktywnego podejścia do zmian rynkowych i ruchów konkurencji. 
 • Ograniczenia strategiczne: Ograniczony zakres danych może ograniczać planowanie strategiczne i innowacje.

  2.
  Metody oparte na AI/LLM: 
 • Proaktywność: Aktualne i wszechstronne analizy zapewniane przez sztuczną inteligencję umożliwiają bardziej proaktywną strategię biznesową. 
 • Ekspansja strategiczna: Głębokość i zakres danych analizowanych przez sztuczną inteligencję otwiera nowe możliwości strategicznych innowacji i pozycjonowania na rynku. 

Technologie AI i LLM nie tylko zmieniają sposób, w jaki firmy monitorują patenty, ale także sposób, w jaki uwzględniają tę inteligencję w szerszym planowaniu strategicznym. 

Wnioski

Podsumowując, monitorowanie patentów jest niezbędną strategią dla przedsiębiorstw, aby chronić swoją własność intelektualną, utrzymywać przewagę konkurencyjną i być na bieżąco z trendami branżowymi. Wykorzystanie przez TT Consultants technologii AI i LLM, w szczególności poprzez narzędzie xsDI, usprawnia ten proces, oferując precyzyjne, wydajne i wszechstronne spostrzeżenia.  

Ta przewaga technologiczna ma kluczowe znaczenie dla firm pragnących zoptymalizować swoje strategie patentowe, zapewniając im zachowanie innowacyjności i proaktywności w środowisku, w którym postęp technologiczny i zmiany rynkowe zachodzą w niespotykanym dotąd tempie. 

O TTC

At Konsultanci TT, jesteśmy wiodącym dostawcą niestandardowej własności intelektualnej (IP), wywiadu technologicznego, badań biznesowych i wsparcia innowacji. Nasze podejście łączy narzędzia AI i modelu wielkojęzykowego (LLM) z ludzką wiedzą, dostarczając niezrównane rozwiązania.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych ekspertów ds. własności intelektualnej, konsultantów technicznych, byłych egzaminatorów USPTO, europejskich rzeczników patentowych i nie tylko. Obsługujemy firmy z listy Fortune 500, innowatorów, kancelarie prawne, uniwersytety i instytucje finansowe.

Usługi:

Wybierz konsultantów TT, aby uzyskać dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania najwyższej jakości, które na nowo definiują zarządzanie własnością intelektualną.

Skontaktuj się z nami
Udostępnij artykuł

Kategorie

TOP

Poproś o oddzwonienie!

Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy

  popup

  ODBLOKUJ MOC

  Twojego Pomysły

  Podnieś swoją wiedzę patentową
  Ekskluzywne spostrzeżenia czekają na Ciebie w naszym biuletynie

   Poproś o oddzwonienie!

   Dziękujemy za zainteresowanie konsultantami TT. Wypełnij formularz, a my wkrótce się z Tobą skontaktujemy